NG GEMEENTE ALIWAL-NOORD: Vakature: Voltydse medeleraar

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

NG GEMEENTE ALIWAL-NOORD

Vakature: Voltydse medeleraar

Sluitingsdatum: 28 Februarie 2022

Ons nooi hiermee graag gelegitimeerde predikante in die NG Kerk om aansoek te doen vir die permanente pos van voltydse medeleraar by NG Gemeente Aliwal-Noord.

GEMEENTEPROFIEL:

NG Gemeente Aliwal-Noord is ’n gemeente in die mees noordelike gedeeltes van die Oos-Kaap, op die grens tussen die Oos-Kaap en die Vrystaat. Bloemfontein is sowat 200 km ver. Aliwal-Noord is geleë op die oewer van die Oranjerivier. Daar is net een NG gemeente op die dorp en die gemeente bestaan uit sowat 948 belydende lidmate en 229 dooplidmate. Skole, ouetehuis en die Goedemoed-gevangeniswyk met ongeveer 60 lidmate, wat 35 km van die dorp geleë is, val binne die bedieningsveld van die gemeente.

Daar is ’n goeie lidmaatverspreiding oor alle ouderdomsgroepe waarvan die grootste uit jongmense bestaan. Die gemeente plaas ’n hoë premie op spanwerk en samewerking binne die gemeente en gemeenskap. Van tyd tot tyd verlang dit samewerking met ander plaaslike gemeentes asook skakeling met skole. Ons het ’n gemaklike en inklusiewe bedieningstyl en akkommodeer verskillende spiritualiteite. Ons beskou onsself as ’n meelewende omgeegemeente.

Ons gemeente se visie is: “Opgebou en uitgestuur tot eer van sy Naam”.

LERAARSPROFIEL:

Daar sal van die geskikte kandidaat verwag word om verantwoordelikheid te aanvaar vir alle fasette van gemeentewerk soos vervat in Artikel 9 van die Kerkorde. Daar sal verder van hom/haar verwag word om onder andere die volgende funksies te verrig:

  •   ’n Minimum van 10 jaar se ervaring in gemeentebediening.
  •   Inspirerende effektiewe Skrifgetroue prediking vir verskillende teikengroepe.
  •   Vaardig in interaktiewe bediening in ’n digitale wêreld en aanlynbediening.
  •   Bewese leierseienskap- en bestuursvaardighede wat op visionêre wyse toegepas word en in spanverband kan saamwerk.
  •   Die uitbou van ’n gasvrye atmosfeer en lidmate intrek en betrek in bedieninge.
  •   Opbou en uitbou van dissipelskap deur middel van onder andere kleingroepe, effektiewe bediening aan gesinne sowel as werkende jong lidmate.
  •   Entoesiasties oor pastorale besoeke en besoeke aan huis van lidmate.
  •   Bou van verhoudinge met die breër gemeenskap waarbinne NG Gemeente Aliwal-Noord funksioneer.

VERGOEDING:

Die totale koste van indiensneming (TKVI), insluitend behuising, is onderhandelbaar met die kerkraad volgens sinodale riglyne.

AANSOEKE:

Aansoeke moet gedoen word op die voorgeskrewe vraelys (verkrygbaar van die kerkkantoor). Die vraelys moet vergesel word van ’n CV, nie langer as drie bladsye nie en kan per e-pos gestuur word aan die Pre-advies voorsitter, Smit du Plessis: ngkaliwal@lantic.net

Op die CV moet daar asb ook drie referente verskyn. Kortlyskandidate moet beskikbaar wees vir onderhoude en preekbeurte.

SLUITINGSDATUM: 28 Februarie 2022

DIENSAANVAARDING vanaf 5 April 2022 of so gou moontlik daarna.

NAVRAE:

Pre-advies voorsitter: Smit du Plessis 083 273 6203

Leraar: Ds Adriaan van Tonder 083 565 3641

Kerkkantoor: Corrie Nel 051 633 2632 of ngkaliwal@lantic.net 

Voorsitter van die Kerkraad: Johan Nel 082 566 6588

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode