Riglyne vir geestelike onderskeiding

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

In die Nuwe Testament is geestelike onderskeiding, net soos vir gelowiges vandag, ’n belangrike aangeleentheid. 

In verband skryf André Munzinger in sy Discerning the spirits: Theological and ethical hermeneutics in Paul dat Paulus op ’n veelvoud van wyses oor onderskeiding skryf. 

In 1 Korintiërs 12–14 verskaf Paulus byvoorbeeld ’n drieledige kriteria vir die gemeente in Korinte vir hoe hulle moet besluit oor die korrekte wyse om die gawes van die Gees uit te leef. 

Die kriteria is ook van nut wanneer etiese kwessies beoordeel moet word. In die sin is dit ook steeds vir die kontemporêre kerk van waarde om besluite te neem. Die eerste kriteria is die norm van vorige openbarings van God se wil, soos opgeneem in die verkondiging van die apostels. Omdat die fokus van dié openbarings op Christus was, vra die kriteria of enige nuwe uitspraak of besluit steeds Christus erken as Here. So verklaar Paulus dat niemand kan bely dat Jesus die Here is behalwe deur die Heilige Gees nie (1 Kor. 12.3). In die toepassing van die kriteria moet daar dus gevra word of ’n uitspraak of praktyk Jesus se heerskappy erken. 

Die tweede kriteria is liefde. In die geval moet nie net gevra word of die aard van ’n gawe van die Gees van liefde getuig nie, maar ook of die karakter en motivering van diegene wat dit beoefen van liefde getuig. 

In die geval is dit opvallend dat Paulus 1 Kor. 13, wat oor die aard van die liefde handel, invoeg tussen hfst. 12 en 14 wat oor die gawes van die Gees handel om sodoende te beklemtoon dat hulle nie op ’n selfsugtige wyse uitgeoefen moet word nie. 

Die derde kriteria is die vraag of iets tot die opbou en voordeel van die ganse gemeenskap is (1 Kor. 8.1-13; 10.23-33). Volgens die kriteria moet net geestesgawes en praktyke wat ander gelowiges opbou in die gemeente beoefen word (1 Kor. 14). Terwyl die drie kriteria nie klarigheid in alle omstandighede aan die kerk rondom etiese en praktiese sake verskaf nie, is hulle wel ’n belangrike vertrekpunt as hulle saam aangewend word. So sal dit ’n reuse verskil maak as ons ten opsigte van alles wat ons doen, sê en op sosiale media plaas, vra of dit getuig van die Heerskappy van Christus, in liefde geskied en werklik tot opbou van die ganse geloofsgemeenskap is.

Prof Marius Nel doseer Nuwe Testament aan die Universiteit Stellenbosch.

Word 'n vriend van Kerkbode