‘Waarheid’ in die verdeeldheid

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Chris Smith van Westonaria skryf: Die verdeeldheid in die NG Kerk word duidelik in die sienings rondom selfdegeslagverhoudings (SGV). Dit is egter net ’n simptoom, want agter elkeen se motivering gaan dit oor Skrifgesag en Skrifhantering. Die meeste persone erken dat dit is waar ons werklik verskil.

Ek vermoed die verskil in die benaderings rondom Skrifhantering is ook net ’n teken van ’n ander, dieper vraag: HOE KEN ONS DIE WAARHEID?

  1. Groep A sê dat God en waarheid geken word uit die Skrif. Die waarhede is daarin opgesluit. Die beginsels is ewig, want God verander nie. Die Woord bly die riglyn en kompas. As daar twyfel is, is die gereformeerde belydenisskrifte die bril wat ons kan gebruik.

Die werklikheid waarin ons leef moet geëvalueer en geïnterpreteer word vanuit die Skrif.

2. Groep B se “ken” van die waarheid kom uit ervaring. Ek wil graag twee aanhalings maak van bekende teoloë om dit te beskryf:

a. “Kennis wat nie geleef en beleef word nie is nie veel werd nie. Ons dink nie net met ons kop nie, maar met ons hele liggaam. Daarom het ons mekaar nodig om saam te onderskei, saam te beleef. Ervaring en belewenis lei tot begrip en nie andersom nie.”

b. As bron van nadenke moet ons nie begin nadink vanuit ’n bepaalde gelooftradisie nie, ook nie uit rede of wetenskaplik geïnformeerde denke nie. Ons moet ook “bewus word van ’n vierde bron vir teologiese refleksie oor seksualiteit, naamlik ervaring. In terme van seksualiteit beteken dit dat die tradisionele beweging van teologiese nadenke uitgedaag word deur juis op ’n ander plek te begin, naamlik nie by Skrif, tradisie of rede nie, maar by die ervarings van mense. Hierdie verandering van wegspringplek lei tot die verskuiwing van ’n sogenaamde ‘Teologie van Seksualiteit’ na die ontwikkeling van ’n Seksuele Teologie” – Konferensie by US, 2015.

Die werklikheid waarin ons leef, interpreteer en evalueer die Skrif – Ons begin by die praktyk.

LEES OOK: Uit die Kerkbode-argief: Skrywes en beriggewing oor die gay-debat

Ekself skaar myself eerder by eersgenoemde standpunt omrede ek glo dat die Skrif met ’n openheid gelees moet word en nie NET met ’n “liefdesbril” nie. God is ook heilig, alwetend, regverdig, ens. Ervarings en emosies is belangrik, maar dit is te wisselvallig en subjektief om as bepalende faktor te dien.

Hierdie het my laat wonder oor die situasie waarin Daniël se vriende was. Hulle was voor ’n keuse: Verbreek die 1 ste gebod en aanbid die koning of beland in die vuuroond. Moet hulle getrou bly aan die wet, selfs al ervaar en beleef hulle die hitte van die vuuroond? Gaan hulle “vol lewe” hier eindig?

Hulle het hulle besluit egter gebaseer op die opdrag van God, hulleself verloën en was bereid om te sterf. Ons ken die uiteinde: God is verheerlik en hulle het ’n ware vol lewe gelei.

Mag ons die waarheid aanvaar, soos Jesus dit vir ons in die Woord leer, en daaruit leef. Dan word die waarhede van die Woord beleefde waarhede. Dit lei dan tot ’n vol lewe tot sy eer.

Word 'n vriend van Kerkbode