NG Gemeente Aroab

Brugleraar
Sluitingsdatum: 31 Julie 2017.

Die kerkraad maak in afhanklikheid aan die Here die pos vir brugleraar bekend aan gepaste gekwalifiseerde predikante of proponente van die NG Kerk.

Die pos is vir ’n periode van 18 maande waarna die brugleraar in samewerking met die konsulent die gemeente help om ’n leraar op kontrakbasis te beroep.

Daar is ’n pastorie op die dorp wat, indien nodig, gemeubileer kan word.

Die gemeente beskik oor ’n gemeentevoertuig wat vir amptelike werk gebruik mag word en wat met dienste (brandstof en onderhoud) tot beskikking van die brugleraar gestel word.

Die gemeente bied ’n allesinsluitende vergoeding (traktement, bonus, medies en pensioenbydraes) van N$ 300,000 per jaar aan.

Verlof word gereël aan die hand van die verlofreglement en bepalings van die Namibiese Sinode.

Die gemeente het behoefte aan iemand om haar te begelei langs ’n weg van herstel, vernuwing en verdieping.

Die gereformeerde leer is vir die gemeente belangrik.

Belangstellende leraars kan vir ds Dries Coetzee (konsulent) by +264 63 22 5926 of +264 81 241 9558 skakel of vir Ernst Blaauw by +264 63 28 0693 of +264 81 620 9750.

Bekendstellings vir hierdie pos moet asb vir ds Dries Coetzee voor of op 31 Julie 2017 bereik of by e-pos: ngkkhoop@iway.na of by Posbus 12, AROAB.