NG Gemeente Dalunie (Brits)

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Leraar – Voltydse pos

Sluitingsdatum: Maandag, 7 Augustus 2017.

Gemeenteprofiel: Die gebouekompleks van die gemeente is sowat 15 km noord van Brits op die Wagpospad geleë. Die gemeente funksioneer volgens die Herder/Kudde- model en is opgedeel in 16 wyke. Die Dalunie-gemeente bestaan uit 362 belydende en 76 dooplidmate. Die gemeente val binne die Ring van Krokodilrivier.

Leraarsprofiel: Die kerkraad nooi gelegitimeerdes uit om aansoek te doen wat minstens aan die volgende voldoen:

  1. ’n Toegewyde gelowige wat die Here liefhet en dien en geroepe is vir ’n bediening in ’n plattelandse gemeente.
  2. Leierseienskappe besit met goeie menseverhoudinge wat na lidmate op alle sosiale vlakke en ouderdomme kan uitreik.
  3. ’n Passievolle en pligsgetroue leraar wat eredienste lei as ’n verrykende ontmoeting tussen God en die gemeente op ’n ontspanne en informele wyse.
  4. ’n Sterk pastorale bewussyn wat die waarde van huis-, sieke- en bejaardebesoeke hoog ag.
  5. Goeie organisatoriese vermoëns.
  6. Leraars van 35 jaar tot 50 jaar oud kan aansoek doen vir die vakature.

Fokusareas:

  • Artikel 9 van die Kerkorde vorm die basis van die pos. Skrifgetroue prediking en pastorale versorging van gemeentelede is van kardinale belang.
  • Leraar neem verantwoordelikheid vir die jeug en kategese.
  • Pastorale, siekebesoeke en geskeduleerde huisbesoek saam met ’n ouderling en diaken.
  • Betrokkenheid van die leraarspaar op alle terreine van die gemeentelewe is vir ons belangrik.

Vergoeding:

’n Vergoedingspakket op grond van die beginsel: “Totale koste vir werkgewer” word volgens die riglyne van die Algemene Sinode aangebied. Onderhandelbaar met suksesvolle kandidaat.

Aansoeke:

Aansoeke vergesel van ’n onlangse CV van nie langer as 2 bladsye en kontakbesonderhede van twee (2) referente moet gerig word aan: Die Voorsitter, Kerkraad; gemerk vertroulik, by die volgende e-pos: kerkkantoor@daluniegemeente.co.za Stuur asb ’n onlangse foto van u gesin saam.

Sluitingsdatum vir aansoeke:

Aansoeke moet die kerkkantoor nie later nie as Maandag, 7 Augustus 2017 bereik.

Diensaanvaarding:

November 2017 of so spoedig daarna.

Navrae:

Alle navrae kan gerig word aan ds Kobus Mouton (082 807 6071) of mev Nellie Smit (082 254 6869) (Saakgelastigde).

Die kerkraad behou die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

Ns. Neem asb kennis dat daar aan u ’n vraelys gestuur kan word vir verdere inligting.