NG Gemeente Hopetown

Vakature: Aflos-leraar
Sluitingsdatum: 14 Julie 2017

’n Plattelandese gemeente binne die Sinodalegrense van Noord-Kaapland, het ’n vakature vir ’n Aflos-leraarspos vir ’n vastetermyn van ses (6) maande, met moontlikheid om te verleng na aanleiding van die vordering van die aanstellingsproses van ’n voltydse leraar.

Gemeenteprofiel:

 • 286 besoekpunte in sowel dorp- as plaaswyke met 453 belydende en 151 dooplidmate.
 • 10 dorpswyke, Silwerhof Tehuis vir Bejaardes en Silwerhof Villas, 9 plaaswyke.
 • Op die kerkterrein word ’n Vroeëkinderontwikkelingsentrum bedryf in same- werking met Caritas.
 • Die plaaslike ouetehuis (Silwerhof) val binne die gemeentegrense.
 • Die visie van die gemeente: Geroep om gestuurdes van die Heer na die wêreld te wees.
 • Ons is ’n missionale gemeente wat uitreik na ons naaste.

Leraarsprofiel:

 • In biddende afhanklikheid nooi die NG gemeente Hopetown alle gelegitimeerde NG Kerkproponente (met predikantsbevoegdheid) om aansoek te doen vir die pos. Proponente wat opgelei is as brugbedienaars, is welkom om aansoek te doen.

Ampspligte en verwagtinge:

 • Woordbediening: preekgeleenthede, begrafnisse, doop, troues soos versoek.
 • Kleingroep byeenkomste in die wyke sowel as die werkende jongmense.
 • Senior Burgers (ingesluit Silwerhof Tehuis vir Bejaardes).
 • Jeugbediening by Hoërskool Hopetown.
 • Pastorale krisis-besoeke soos aangemeld.

Vergoeding en verblyf:

 • Sal met die geskikte persoon onderhandel word.
 • Inwoning in die pastorie.

Aansoeke:

 • Indien u in die pos sou belangstel, verskaf asb ’n verkorte CV voor of op 14 Julie 2017.
 • Diensaanvaarding so gou moontlik na 1 Augustus 2017.
 • Onderhoude met kortlyskandidate sal by die kerk gehou word.

CV’s kan op die volgende wyses aan die kerkkantoor gestuur word:

Navrae:

 • Kobus Grobbelaar (082 441 4512)
 • Mariska Rossouw – Gemeentebestuurder (053 203 0067, Ma, Di, Don en Vry)

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.