Die ‘koninkryk van God’, skepping en die Ou Testament

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Die begrip “koninkryk van God/koninkryk van die hemele” speel volgens veral die Evangelies ’n beduidende rol in die bediening van Jesus. Ook in die huidige missionale beweging in sommige kerke, ook die NG Kerk, speel die gedagte van die koninkryk van God ’n belangrike rol. Tog kom dié begrip glad nie in meer as twee-derdes van ons Bybel voor nie.

Die frase “koninkryk van die Here” kom in verskillende vorme alleen maar sowat 15 keer in die Ou Testament voor, terwyl “koninkryk van God” glad nie voorkom nie. Daar is navorsers wat verse of gedeeltes wat na “koning”, “koningskap” of “koninkryk” verwys of dit impliseer tel as verwysings na die “koninkryk van God”, maar dié argumente oortuig nie.

Hierdie toedrag van sake moet ons nie ontmoedig om tog te besin oor die “koninkryk van God” en die Ou-Testamentiese getuienis aangaande die God van Israel nie.

Dit sal ons reeds baat om te onthou dat Israel se geloof in die rigting van monoteïsme ontwikkel het binne ’n politeïstiese wêreldbeeld wat sy met haar bure gedeel het.

Wat Israel se bure betref, het die krag van hulle koning berus in die krag van die god(e) wat hulle aanbid het. Oorvereenvoudig kan ons ons dit soos volg voorstel: Die een of ander god het gewoonlik geheers omrede hy/sy ’n ander god of gode in die skeppingsproses oorwin het. Hierdie stryd en skepping is meestal verstaan as ’n jaarlikse gebeure waarin die god(e) vrugbaarheid, goeie opbrengste en militêre oorwinnings vir die betrokke land se inwoners verseker. Alles dui egter daarop dat die mense van die Ou Nabye-Ooste aanvaar het dat hulle god(e) se heerskappy net so ver gestrek het as die politieke grense van die land waar die betrokke god(e) aanbid is.

Alhoewel Israel deur hierdie denke beïnvloed is en dit beslis in die populêre teologie geleef het, vind ons tog ’n ander ontwikkeling in die “amptelike” teologie soos dit neerslag gevind het in die Hebreeuse Bybel. So byvoorbeeld is daar nie in Genesis 1 of 2 sprake van ’n stryd met ’n ander mag of god(e) wanneer die God van Israel skep nie. Verder is Hy Skepper van die ganse kosmos en nie slegs Skepper van die land Kanaän nie. Nee, beduie die Bybel, Kanaän word as deel van God se verbintenis (verbond) aan mense, aan Abraham en sy nageslag geskenk. Omrede die Here Skepper van die “hemel en die aarde” is, strek sy invloed, mag en heerskappy oor die ganse skepping – oor die hemel en die aarde.

Dr Fanie Cronjé is ’n Ou-Testamentikus en predikant van die NG gemeente Riviera-Jakaranda in Pretoria.

Word 'n vriend van Kerkbode