Gelowig en groen

Die Duitse teoloog Jürgen Moltmann waarsku dat die skei­ding wat ons maak tussen God en aarde, kan lei tot ’n godlose siening van die natuur en ’n natuurlose siening van God – ’n beskouing wat noodwendig rampspoedige eko­logiese gevolge inhou omdat die aarde dan uitgelewer word aan menslike willekeur. 

’n Eko-hart verstaan dat volgens die Skrif, God en aar­de onlosmaaklik verbonde is: Hy het die wêreld geskape (Gen 1), onderhou dit op ’n daaglikse basis (Ps 104:27-30), is diep daaroor begaan (Ps 36:6-7), maak Hom daarin bekend (Jes 11:9); sluit dit in in sy heilsverbond (Eseg 36) en les bes, herskep dit in Christus (Ef 1:10).

Omdat dit só is, weet die eko-hart, leef ons in sy Skepping met eerbied, dankbaarheid en opmerksaamheid om iets van sy teenwoordigheid daarin raak te sien. Daarom treur eko-harte wanneer die aarde onnadenkend deur die mens beskadig, besoedel, uitgebuit en ekosisteme en spe­sies selfs vernietig word – veral waar dit gedoen word uit selfsugtige motiewe.