Die Here se seën vloei deur Wellington na Indië

Bybel-Media is deur Bybelkor en die Nehemia-Bybelinstituut al jare lank betrokke by ’n omvangryke bediening in Indië. DS DANIE MOUTON, voorsitter van Bybel-Media se direksie, was deel van ’n leiersgroep wat onlangs daar besoek afgelê het. Hy vertel wat hulle beleef het.


Die kinders is inspirerend. Hul vlytige vinger­tjies blaai blitsig deur die Bybel se bladsye. Die kleingoed lees die tekste hardop voor. Hulle is geesdriftig oor die Bybel, oor hul deelname aan die erediens, ja, oor die Here self.

Só word ’n groep van Suid-Afrika verras deur die kinders se Bybelkennis en die vaardigheid waarmee hulle teksverse opsoek in een van Nieu-Delhi se digbevolkte woonbuurte tydens ’n erediens. Die gemeen­te, wat Bybelkor se materiaal gebruik, fokus sterk op kinders in die erediens.

Vier van ons is op reis deur Indië, vergesel van pastor Sam Selva Raj van Bybelkor Indië, ’n bediening van Echo of His Call Ministries in Indië. Die res van die groep bestaan uit die uittredende hoof van Bybel-
Media se missionêre bedieninge, dr Hennie van Deventer, en sluit ook ds Leon Venter (uitvoerende hoof van Bybel-Media) en ds Strydom Bruwer (hoof van fonds­werwing by BM) in.

Pastor Sam Selva Raj aan die woord. Foto: Danie Mouton

Die toneeltjie voor ons word ’n kragtige visie vir die toekoms van die evangelie in Indië. Hierdie Indiese gemeente het duidelik ’n visie en praktyk om mense van kleins af te vorm as dissipels van Jesus Christus.

As Suid-Afrikaners is dit vir ons verstommend dat Bybelkor vanaf Wellington vir hulle ’n vennoot in ge­loof en bediening is. Wat hierdie gemeente doen, is presies wat Bybelkor wil bereik.

Ons kyk na die gebruik van Bybelkor en die Nehemia-Bybelinstituut (NBI) se kursusmateriaal, hoe on­dersteuning uit Suid-Afrika aangewend word, en on­der­soek die beste moontlikhede om die samewerking vorentoe te neem.

Hierdie studente word deur een van meer as 50 Bybelkor-sentra in Indië in kontak met plaaslike gemeentes gebring. Hier kry hulle geleentheid om deel van ’n gemeenskap te word wat God aanbid en dien.

Verdere opleidingsgeleenthede vir gelowiges be­staan ook. Hiervoor word ’n dissipelskapkursus en materiaal van die Nehemia-Bybelinstituut aangewend.

God kies ’n seuntjie met ’n spraakgebrek

Hoewel dit Juniemaand en dus ongelooflik warm in Indië is (tot 46 oC in Nieu-Delhi), staan ons verstom oor die geesdrif, energie en visie waarmee Sam en sy Echo of His Call-bediening die evangelisasie en die opbou van die kerk in Indië aanpak.

Lede van ’n gemeente in die Punjab-provinsie luister aandagtig na die Woord­verkondiging. Foto: Danie Mouton

Sam was ’n seuntjie met ’n ernstige spraakgebrek. Hy is op skool as dom beskou en het stadig gevorder. Sy ouers het hom voor sy geboorte as predikant aan die Here gewy. Gevolglik het hulle daagliks gebid dat die Here sy spraak moet aanraak.

Dit het wonderbaarlik gebeur. Sam het ’n verkondiger van die evangelie geword. Sy eie worsteling op skool het die passie by hom geskep om opleiding, toerusting en aanmoediging in diens van die Here te gebruik.

Echo of His Call is op 10 Augustus 1969 gestig om die 98 % nie-Christene van Indië en die onbereiktes in die buurlande met die evangelie te bereik. Die strategie is om literatuur, korrespondensiekursusse, Bybel­kolleges en die vestiging van gemeentes regoor die land te gebruik.

Oor die afgelope byna vyf dekades het die bedie­ning gegroei. Die Bybelkor korrespondensiekursus word in drie Indiese tale beskikbaar gestel, ’n teo­logiese korrespondensiekursus in twee tale en ander evangeliese lite­ratuur in 16 tale van Indië. Dit geskied deur Echo of His Call se eie drukpers. Die maandelik­se tydskrif word ook in 16 tale, waaronder Afrikaans, versprei. Die inhoud fokus op dissipelskap en bemoediging.

Echo of His Call se hoofkantoor is in Chennai, waar ’n gemeente ook bymekaarkom wat elke Sondag by sewe eredienste in vyf tale aanbid.

Die bediening beskik ook oor ’n eie skool waar leerlinge ’n Christelike opvoeding ontvang en kan matrikuleer.

’n Groot droom het waar geword toe ’n residensiële teologiese skool met die hulp van Bybel-Media in Chennai, Suid-Indië, gevestig is. Hier word 20 predikante jaarliks opgelei om ’n nuwe gemeente te gaan plant. Die voltydse residensiële opleiding geskied in Hindi. Dit is ’n missionale gebaar, om voorsiening te maak vir die verspreiding van die evangelie in die noorde van Indië, waar Hindi die hooftaal is. Dit is ook die taal wat deur die grootste deel van Indië se bevolking van 1,2 miljard mense gepraat word.

Twee seuns soek flink Bybelversies op tydens ’n erediens in Nieu-Delhi. Die kinders se deelname is ’n bron van inspirasie. Foto: Danie Mouton

In die suide, waar die skool geleë is, praat die meeste mense Tamil. Vir die plaaslike behoefte word aandklasse by twee ander sentra in Chennai aangebied. Altesaam word daar dus omtrent 60 persone per jaar vir die bediening opgelei.

Wanneer hierdie opleiding voltooi is, word die studente na al die uithoeke van Indië, Nepal en Bangladesj gestuur. Baie van hulle gaan werk eers vir ’n tyd lank saam met ’n ervare pastor om gementor te word. Hulle word vir die eerste twee jaar finansieel deur Echo of his Call Ministries ondersteun, maar daarna moet die nuutgeplante gemeentes selfstandig voortgaan.

Dele van die Nehemia-Bybelinstituut se kursusmateriaal word ook as korrespondensiekursus vir opleiding dwarsoor die land gebruik. Verlede jaar het byna 5 000 mense in verskillende dele van die land ingeskryf vir dié korrespondensiekursus, wat ook in Tamil vertaal is.

Die span van Bybel-Media besoek ’n Bybelkor-sentrum in Chennai. Van links is dr Hennie van Deventer, vier lede van die Indiese gesin uit wie se huis die sentrum bedryf word, di Danie Mouton, Strydom Bruwer en Leon Venter.

Die Christelike geloof word sterk in Indië gereguleer. Eredienste en prediking verg vooraf toestemming van owerheidsweë. Daarom is daar nie vanselfsprekend eredienste moontlik nie.

Die proses om nuwe gemeentes te vestig, is gesofistikeerd. Dit begin deur mense wat aan­gegryp word deur die boodskap van verlossing in Jesus Christus. Aangesien dit meestal by navraag deur die Bybelkorrespondensiekursus gebeur, word hierdie nuwe gelowiges in ’n gebied met mekaar in verbinding gebring, en ’n gebedsgroep gestig.

Wanneer sowat vyf persone vir gebed byeen­kom, word die byeenkoms na ’n huiskerk ver­ander. Hulle kom in huise of in klaskamers bymekaar vir aanbidding en Skrifstudie.

Wanneer hierdie groep steeds groei, word hulle in ’n amptelike kerk omskep.

Donateurs word gewerf om die plaaslike leier, of predikant, te ondersteun. Hierdie on­der­steuning duur twee jaar, waarna die geloofs­gemeenskappie sterk genoeg is om self voort te bestaan.

Hoogsomer is ’n uitputtende tyd om in Indië te reis. Ons groep was altyd nat gesweet en het lang ure op die pad deurgebring om klein gemeentes te besoek waar predikante werk wat met die Bybelkor- en Nehemia-materiaal opge­lei is. Die paaie is oorvol, die wriemelende verkeer en die opportunistiese bestuurstyl is uit­dagend.

Die groep het drie hoofsentra – Chennai, Nieu-Delhi en verskeie dorpies in die noordelike Punjab-provinsie besoek. Dit het ure op die pad geverg. Tog is dit aangrypend om met plaaslike Christene kontak te maak in ’n land waar die Christelike geloof nog moet stoei om ’n behoorlike vastrapplek in die samelewing te kry.

Die gasvryheid is oorweldigend, en maak ’n mens nederig. Dit was ’n onbeskryflike voorreg om deur die klein gemeentetjies in hul erediens­te ingenooi te word en deel te neem aan hul ge­loofsbelewing. Sommige gemeentes het hul ere­dienste na weeksdae verskuif om ons te verwelkom.

Aangesien die verkeer onvoorspelbaar is, is dit soms moeilik om betyds op te daag. Ons is met geduld ingewag en hartlik ontvang. In Amloh in die provinsie Punjab was ons die eer­ste buitelanders wat sedert 1981 toegelaat is om die gemeente te besoek.

Die groep kon ook die Woord verkondig, en het sowat 10 keer in die twee weke gepreek.

Indië is ’n kleurvolle en diverse land. Verskillende tale word gepraat. Die land beskik oor ’n besondere cuisine. Die kleredrag is ook uiteenlopend, met veral vroue wat pragtig en kleurvol aantrek. In sekere dele van die land, soos die Sikhs in Punjab, dra die mans indrukwekkende hoofbedekkings.

Die gebou van die teologiese skool wat met Bybel-Media se hulp in Chennai gevestig is. Foto: Danie Mouton

Godsdienstig is die Indiërs Hindoe (80%), Moslem (14%), met die res onder andere Sikhs, Boeddhiste en Christene.

Ons vier Suid-Afrikaners het verryk terug­gekom van Indië. Ons staan verstom oor die on­voor­spelbare en verrassende wyse waarop Bybelkor en later die Nehemia-Bybelinstituut medewerkers in Indië geword het. Ons strewe om ’n impak in Afrika te maak is bo ons verwagting deur die Here geseën, ver buite die grense van Afrika.

Dink net: Die volgende geslag kerkleiers in Indië word met ons materiaal voorberei vir die geweldige taak wat op hulle wag. Dit begin reeds by die kinders.

Ons het met dankbare harte teruggekeer, vasberade om die vennootskap met Indië in stand te hou. Ons wil die visie, energie en fokus van ons Indiese bedieningsvennote ook terugploeg in ons eie continent.

’n Verhouding van 35 jaar

Bybelkor is reeds meer as 35 jaar in Indië. Dit is ’n besondere verhaal.

In 1982 ontdek pastor Sam Selva Raj van Echo of His Call ’n Bybelkorkursus gerig op mense met ’n Hindoe-agtergrond. Dit is geskryf deur prof PM Krishna, getiteld New life for you! Sam kom daarna in kontak met ds Attie van Wijk van Bybel-Media. Só word ’n vennootskap gebou wat die evangelie tot in die lewe van duisende Indiërs gebring het.

Tot vandag word die kursus wyd in Indië en aangrensende lande versprei, en wek ver­stommende belangstelling in die Here Jesus Christus. Persone wat hierdeur aan­ge­­raak word, volg die Bybelkorrespondensiekursus.