NG teoloë reageer

Die amptelike persverklaring wat hieronder ingesluit word, is nie 'n nuusberig deur Kerkbode nie. Die persverklaring word in sy geheel hier gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk.

Die gesprek in die NG Kerk oor verhoudings tussen mense van dieselfde geslag het volgens ’n groep akademiese teoloë wat NG lidmate is, by ’n kruispad gekom. Daarom het hulle die volgende verklaring uitgereik.


As NG lidmate, gelegitimeerdes, predikante en dosente wat hulself voltyds bemoei met die akademiese teologie en opleiding van voornemende predikante en godsdiensleiers, is ons besorgd om te lees en te hoor hoe daar uit sekere kerklike geledere met groot selfvertroue in die naam van ‘die teologie’ uitsprake gemaak word oor LGBTQI+ persone en selfdegeslagverhoudings.

Ons vind dit veral vreemd omdat ons onder die indruk was dat die NG Kerk – binne die breër NG Kerkfamilie, alreeds vanaf 2013 – op reis was met die Seisoen van Menswaardigheid, wat bepaal dat alle gesprekke rakende sogenaamde “selfdegeslagsverhoudings” voortaan binne die kader van ’n aantal waardes bespreek sou word. Die gees van die seisoen sou uitdrukking vind in ’n lewegewende woordeskat wat betekenis sou gee aan waardes soos deernis, sorg, respek en ’n bereidheid om dit wat onbekend is nie uit die staanspoor te veroordeel nie, maar om eerder met sorg te luister en om met deernis ruimte te skep vir meer om ingesluit te word.

Tans geskied dit egter nie. Daar is ’n merkbare verontmensliking van die ander deur van ’n vreesaangedrewe normatiewe retoriek gebruik te maak, veral wanneer moedswillige en onverdedigbare verbande getrek word tussen selfdegeslagverhoudings, pedofilie en bestialiteit. Uitsprake in die media waarin instemmende volwasse verhoudings tussen mense van dieselfde geslag vergelyk word met die lewe-ontnemende en skadelike praktyke van pedofilie en bestialiteit is onverantwoordelik en bloot onaanvaarbaar.

As NG teoloë verwerp ons hierdie manier van praat en dink oor LGBTQI+ persone, nie alleenlik as skreiend en gewelddadig nie, maar ook as teologies onregverdigbaar.

Die akademiese roekeloosheid van hierdie soort retoriek hoort by geen gerespekteerde en self-respekterende teoloog van die NG Kerk nie. Trouens, hierdie doelbewuste pogings tot verdagmakery en skeurmakery sou dalk selfs binne die NG Kerk se riglyne regtens ondersoek kon word.

Hoewel kerklike gespreksruimtes aangaande seksuele diversiteit belangrik en nodig is – en dikwels ook met groot geduld en sorgvuldige omsigtigheid geskep en in stand gehou word – het ons ’n punt in hierdie gesprek bereik waar ons onsself ondubbelsinnig moet posisioneer deur te verklaar dat ons onsself kollektief distansieer van hierdie soort uitsprake van enkele kerkleiers in die media. Ons verwerp dit in die sterkste moontlike terme. Ons besef dat ons – deur dit nie te doen nie, deur nie standpunt in te neem nie – die wanindruk sou kon skep dat hierdie soort taalgebruik en diskoers aanvaarbaar is binne teologiese kringe.

Ons is nie bereid om te aanvaar dat ’n volgende generasie teoloë en predikante sou kon dink dit is in orde om so oor mense te praat nie, asof hulle die reg en vermoë het om te bepaal wie as menswaardig geag kan word, of om namens mense besluite te neem nie. Hierdie selfversekerde vertrekpunt en selfvoldane leierskapstyl het ons in ons onlangse verlede op twyfelagtige, en selfs sondige, teologiese weë gelei.

Die direkte gevolg hiervan was dat NG teoloë apartheid teologies regverdig het.

Ons is ook nie bereid om die indruk te laat vanuit teologiese geledere dat die soort omgang met die Bybel wat in hierdie selfvoldane standpuntinname tot uitdrukking kom, in orde is nie. Sulke soort selektiewe Skrifgebruik het die NG Kerk reeds in die verlede duur te staan gekom.

Ons staan individueel en kollektief weer voor dieselfde kruispad. Ons Seisoen van Menswaardigheid dring ons élkeen om die weerlose menslikheid van die ander te erken en te respekteer. Ons teologiese integriteit verg dat ons dit duidelik stel dat haatspraak onregverdigbaar is, en selfs tot geregtelike ondersoeke behoort te lei. Diesulkes wat hulle hieraan skuldig maak praat nie namens ons nie en is strydig met die waardes en strewe van die Seisoen van Menswaardigheid.

Sol iustitiae illustra nos.

28 September 2018

Ondertekenaars 
(alfabeties gelys, volgens van)

 1. André Bartlett (UP)
 2. Hendrik Bosman (US)
 3. Tiana Bosman (UWK)
 4. Phil Botha (UP)
 5. Julie Claassens (US)
 6. Auke Compaan (UP)
 7. Gerda de Villiers (UP)
 8. Jaap Durand (US)
 9. Ben du Toit (US)
 10. Jaco Gericke (NWU)
 11. Alphonso Groenewald (UP)
 12. Dirk Human (UP)
 13. Hanré Janse van Rensburg (UP)
 14. Louis Jonker (US)
 15. Gideon Kotzé (NWU)
 16. Manitza Kotzé (NWU)
 17. Martin Laubscher (UVS)
 18. Christo Lombaard (UNISA)
 19. Nadia Marais (US)
 20. Arno Meiring (UP)
 21. Piet Meiring (UP)
 22. Juanita Meyer (UVS)
 23. Sias Meyer (UP)
 24. Johann-Albrecht Meylahn (UP)
 25. Elna Mouton (US)
 26. Julian Müller (UP)
 27. Retief Müller (US)
 28. Nina Müller van Velden (US)
 29. Kobus Myburgh (UP)
 30. Peter Nagel (US)
 31. Malan Nel (UP)
 32. Ian Nell (US)
 33. Marius J Nel (US)
 34. Nelus Niemandt (UP)
 35. Carike Noeth (US)
 36. Lilly Nortjé-Meyer (UJ)
 37. Hennie Pieterse (UP)
 38. Henk Potgieter (UP)
 39. Helgard Pretorius (US)
 40. Gert Prinsloo (UP)
 41. Jo-Mari Schäder (UP)
 42. Coenie Scheepers (UNISA)
 43. Eben Scheffler (UNISA)
 44. Kobus Schoeman (UVS)
 45. Johannes A Smit (UKZN)
 46. Fanie Snyman (UVS)
 47. Yolande Steenekamp (UP)
 48. Lodewyk Sutton (UVS)
 49. Christo Thesnaar (US)
 50. Charlene van der Walt (UKZN)
 51. Gerhard van den Heever (UNISA)
 52. Henco van der Westhuizen (UVS)
 53. Hans van Deventer (NWU)
 54. Peet van Dyk (UNISA)
 55. Wentzel van Huyssteen (US)
 56. Danie Veldsman (UP)
 57. Rian Venter (UVS)
 58. Hennie Viviers (UJ)
 59. Robert Vosloo (US)
 60. Johannes Vorster (UNISA)
 61. Cas Wepener (UP)