Wanneer sal ons mekaar wil hoor?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Marcel Vosloo, Die Strand, skryf:

Wes-Kaapse kerkrade het sopas ’n dokument gekry vir ’n gesprek oor selfdegeslagverhoudinge. Daarin lees ons op p 34 dat dit nie is “om mense te oortuig nie”. Tog is daar teenoor die sowat twee bladsy verduideliking van die tradisionele standpunt, twintig bladsye waarin die nuwe standpunt gepropageer word.

Dit maak my baie hartseer om deel te wees van ’n kerk wat skynbaar nie wil help om al die feite op die tafel te sit nie. Die uitgangspunt van die nuwe standpunt is: “Ons beskou seksuele oriëntasie as n goeie gawe uit God se hand” (p 33).

Later lees ons: “Dit is bv duidelik dat fisiologiese en genetiese kennis oor seksuele oriëntasie nie vir die Bybelskrywers beskore was nie.” (p 44) Die Assaf-verslag van 2015 word aangehaal as bewys van hierdie standpunt. Tog erken Assaf self: “science, at  present, is  unable  to  show  conclusively  what  causes  sexual orientation, or why and how both opposite and same-sex orientation comes about.”

Daar is geensins wetenskaplike klaarheid oor die oorsprong van selfdegeslag seksuele oriëntasie nie. Dit pas geensins vir kinders van die Here om iets te sê wat nie die bewese waarheid is nie.

Daar is ook ’n arrogante houding te bespeur. Daar word gesê dat daar aan die een kant diegene is wat net na die betrokke Bybelverse kyk en dan negatief staan teenoor SGV. Dan: “Aan die ander kant is daar diegene wat getuig dat hulle tot ’n aanvaardende en verwelkomende standpunt teenoor gay medegelowiges gekom het juis omdat hulle groot erns met die Bybel maak. Hulle neem egter in hulle hantering van die Skrif die ‘wêreld agter die teks’, sowel as die ‘wêreld in die teks’ en die “wêreld voor die teks” in ag.” (p34-35)

Kan daar werklik so ’n simplistiese gevolgtrekking gemaak word? Is dit nie so dat feitlik al die nuwe eksegetiese pogings juis weer afgewys is nie?

Die teenstelling word ook gebruik van “diegene wat pastoraal is”, teenoor “diegene wat daarteen is” (p 43).

Hierdie dokument kan nie as ’n gespreksdokument aangebied word nie. Dit slaag nie die toets van onbevange soekers na die Here se wil nie.