Christus die oorwinnaar

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Die Nuwe Testament gebruik meer as een beeld om te verduidelik wat Jesus deur sy dood bereik het. Die bekendste beeld is dat Jesus Homself as ’n offer vir sondaars gegee het. So verwys 1 Petrus 1:18-22 daarna dat hulle deur die kosbare bloed van Jesus as die vlekkelose Lam vrygekoop is.

1 Petrus 3:18-22 gebruik egter ook ’n ander beeld wat die verlossing van gelowiges nie aan Jesus se dood koppel nie, maar aan sy opstanding. Dit praat ook nie in kultiese terme oor Jesus se verlossingswerk nie, maar in militêre terme. Dit verruim ook die gevolge daarvan deurdat dit beklemtoon dat Jesus alle kragte en magte oorwin het.

Die verskillende beelde vir Jesus se versoenings­werk verruim ook ons teologiese denke. So bied dit aan ons ’n alternatiewe wyse om die frase “ter helle neergedaal het” in die Apostoliese Geloofsbelydenis te verstaan. Beoordeel vanuit die kultiese verstaan van versoening, wat fokus op die offer van Jesus, is die neerdaal na die hel deel van Jesus se vernedering en lyding. Volgens die Christus-oorwinnaar-beeld is die neerdaal van Jesus na die hel egter deel van sy oorwinning en triomf oor die geeste in die gevangenis deurdat Hy sy oorwinning aan hulle gaan aankondig het (1 Pet 3:19). Die agtergrond vir die siening is die Joodse uitleg van Genesis 6:1-6. In 1 Henog 6-16 word vertel hoe die engele die aardse vroue begeer het en by hulle kinders verwek het. Hul nageslag was volgens 1 Henog die reuse waarna Genesis 6 verwys. Omdat hulle teen die hemel en die aarde gesondig het, is hulle as straf deur God uit die hemel geban en in die aarde opgesluit. Petrus se verwysing daarna dat Jesus sy oorwinning aan die geeste gaan aankondig het verseker dus vir sy lesers dat die opponente van God vir ewig verslaan is. Volgens Petrus het Jesus dus nie net gesterf vir sy lesers se sondes nie, maar dat Hy in die hede regeer deurdat Hy in die hemel ingegaan het. Die verskeidenheid van beelde wat Petrus gebruik vir die verlossingswerk van Jesus sou sy lesers daarvan oortuig dat daar geen krag of mag is wat hulle moet vrees nie. Vir ons herinner dit daaraan om die rykdom van die Nuwe Testament te ontgin en nie net in die bekende beelde nie.

▶ Prof Marius Nel doseer Nuwe Testament aan die Universiteit Stellenbosch.