Jesus se nuwe manier van teen onreg ‘baklei’

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Twee geslagte voor die geboorte van Jesus, is Jerusalem deur die Romeinse generaal Pompejus verower. Volgens Josefus het twaalfduisend mense met die inname gesterf en lui dit ’n eeue lange tydperk van Romeinse oorheersing van Palestina in. Vanuit die Evangelies is dit duidelik dat die Jode op verskillende maniere op die Romeinse oorheersing ge­reageer het.

Die eerste manier was om grootliks met die Ro­meine saam te werk. So het die Sadduseërs, priesters, Herodiane en die ryk elite van Jerusalem besluit om met die Romeinse maghebbers mee te werk ten einde te voorkom dat hulle die tempel sou vernietig. Deur hulle meedoen aan die Romeinse beleg het hulle ongekende invloed en welvaart bekom.

Die tweede reaksie was om jouself eenkant of apart te hou in die samelewing. So het die Fariseërs geglo dat as hulle hulleself apart kon hou van diegene wat onrein is, en die reinheidsvoorskrifte van die Ou Testament nougeset sou nakom, hulle God se guns sou wen en dat Hy Israel dan sou bevry van haar onderdrukkers.

Die derde opsie was om totaal te onttrek uit die samelewing soos wat die Esseners gedoen het. Ons lees niks van die Esseners in die Nuwe Testament nie, maar daar is ’n sterk moontlikheid dat Johannes die Doper een kon gewees het aangesien hy hom afgesonder het in die woestyn. Anders as die Fariseërs het hulle nie gedink dit is moontlik om in die samelewing aan die verbond getrou te bly nie. Daarom het hulle hulleself onttrek van die samelewing en gaan vestig in afgeleë gemeenskappe waarvan Kumran die bekendste is. In hierdie gemeenskappe het hulle probeer om volgens uiters streng ordereëls te leef.

Die vierde opsie was om te veg vir vryheid. Só het die Makkabeërs en die Selote, groepe uit verskillende eras van die Joodse geskiedenis, gewelddadig gereageer op onderdrukking. Die Makkabeërs het teen die Seleukiede geveg en die Selote later teen die Romeine. Terwyl die eerste groep se vryheidstryd suksesvol was, is die Selote uitgeroei na hulle mislukte oorlog teen die Romeine.

Wat opvallend is in die Evangelies, is dat Jesus nie tot een van die groepe behoort het nie. Trouens, die groepe wat gewoonlik in konflik met mekaar was, was verenig in hulle weerstand teen Jesus. Jesus het naamlik ’n nuwe werkswyse voorgestaan om met onreg om te gaan. Ons sal volgende keer by dié nuwe weg stilstaan.

Prof Marius Nel doseer Nuwe Testament aan die Universiteit Stellenbosch.