Die nuwe weg wat Jesus inlei

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

In die vorige rubriek is verwys na hoe verskillende groeperinge in Pa­le­stina gereageer het op die Ro­mein­se besetting in die tyd van Jesus. So het die Herodiane met die Romeine mee­gewerk, die Fariseërs hulle eenkant gehou, die Esseners hulle van die samele­wing onttrek en die Selote hulle beveg. Die vraag ontstaan daarom watter stra­tegie Jesus gevolg het.

Dit is eerstens duidelik dat Jesus nie die Romeinse be­lange beveg of bevorder het nie. Hy het die verlangde Romeinse belasting be­taal, gevra dat soldate se voorraad ’n ekstra myl gedra moes word indien daarvoor opgekommandeer en geleer dat mense hulle vyande moes liefhê. Tog is Hy deur die Romeinse goewerneur ter dood veroordeel ondanks sy wete dat Jesus onskuldig is.

Dit is tweedens dui­delik dat Jesus deurlopend in konflik met die verskillende Joodse groepe was. Van die groeperinge wat gewoonlik vyan­dig teenoor mekaar was, soos die Fariseërs en die Sadduseërs, het selfs saamgespan teen Jesus. Jesus het verder wel met tye Homself in die woestyn of op heuwels afgesonder, maar het Hom nooit daar gevestig nie. Jesus het ook nie ’n weermag versamel nie. Die dissipels en ander wat Hom gevolg het, het volgens Lukas 22:38 oor slegs twee swaarde beskik.

Dit kan daarom gevra word wat Jesus se oogmerk was. Wat wou Hy bereik en hoe het Hy gedink gaan Hy dit bereik? Uit die Evangelies blyk dit dat Jesus ’n apokaliptiese profeet was. Apokaliptiek is die oortuiging dat die geskiedenis self ’n einde sal hê. Anders as die meeste Joodse groepe in sy tyd wat geglo het dat God verande­ring in die geskiedenis sou bewerk, het Jesus geglo dat God die geskiedenis self tot ’n einde sou bring deur ’n nuwe era van vrede en geregtigheid in te lei. Die normale verloop van die geskiedenis waar­in een koning die ander opvolg, sou dus tot ’n einde kom en God self sou as koning oor alles en almal regeer. In kort het Jesus geglo dat die koninkryk van God sou aanbreek. Dié koninkryk berus volgens die Nuwe Testament nie op die vermoë van die nuwe koning om diegene wat nie sy wil doen dood te maak nie. Dit berus eerder op die ko­ning se bereidwilligheid om in swakheid vir almal, selfs diegene wat hom tereggestel het, te sterf. Dit is die nuwe weg wat Jesus ingelei het.

▶ Prof Marius Nel doseer Nuwe Testament aan die Universiteit Stellenbosch.