Só klink die Roepingsverklaring steeds

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Ons het ’n Here. Ons is hier. Ons is sy kerk. Met hierdie woorde is die Roepingsverklaring wat deur die Algemene Sinode van die NGK in 2002 aanvaar is, afgesluit. In ’n ver­kiesingsjaar met baie beloftes waarvan die meeste leeg gaan bly, is dit goed om hierdie verklaring weer te besoek.

In die Verklaring word die NG Kerk tot drie belangrike sake verbind:
Eerstens verbind die kerk haarself opnuut aan die Here wat die kerk meer as 350 jaar gelede hier geplaas het. Die sinode bevestig dat dit die roeping van die NGK is om as kerk die Woord van die Here tydig en ontydig te verkondig en om orals van die hoop wat in die kerk leef, getuie­nis af te lê.
Tweedens verbind die NGK haarself opnuut tot die kontinent van Afrika, in besonder tot Suider-Afrika. Op ’n kontinent en in ’n land wat gebuk gaan onder geweld, armoede, vigs en ’n gebrek aan respek vir mense, diere en die omgewing wil die NGK ’n verskil maak. Daarom is die kerk daartoe verbind om mee te werk aan oplos­sings vir ons samelewing. Die NGK sal vir die owerheid bid en is verbind tot diens aan die gemeenskap.
Derdens verbind die NGK haarself tot groter eenheid met ander kerke en wil die kerk deur die versterking van ekumeniese bande met ander Christene hande vat om ons lande op te bou en om pynlike omstandighede te verlig.

In die slotparagraaf van die Verklaring het die sinode gemeentes opgeroep om by die genesing van Suidelike Afrika betrokke te raak. Terwyl dank aan die een kant uitgespreek word vir die toewy­ding van baie lidmate en vir talle po­­sitiewe aksies wat oral in gemeentes aan die gang is, word die NGK as ge­loofs­gemeenskap aan die ander kant ook met die volgende woorde uitge­daag: “Kom ons wys die wêreld opnuut dat ons as sout van die aarde en lig vir die wêreld God se koninkryk wil laat kom.”

Baie water het sedert 2002 in die see geloop en vir baie inwoners van Suid-Afrika het die droom van ’n reënboog­nasie net ’n droom gebly. Die Roepingsverklaring van 2002 bied ’n roetekaart vir lidmate en gemeentes van die NGK om Suidelike Afrika vir al sy inwoners ’n beter plek te maak. Dan hoef dit nie vir politici, politieke partye, ’n verkie­singsuitslag of ’n regering te wag nie, want ons het ’n Here. Ons is hier en ons is sy kerk.

▶ Prof Johan van der Merwe doseer kerk­geskiedenis aan die Universiteit van Pretoria.