Sinode Wes-Kaap: Dag 2

Hierdie afdeling is toegewy aan amptelike kommunikasiestukke van die Sinode van Wes-Kaapland. Die inhoud is nie verslaggewing deur die Kerkbode-redaksie nie.

Dagbreek oor Goudini op dag twee van Sinode 2019. Foto: Johan Mocke

Opening

Helené Fouché, predikant by NG Kuilsrivier, bied die spiritualiteitsessie aan: “Mag die kruis ’n teken van genesing en vernuwing wees. Christus is by ons. In die pyn en seer, in ongenaakbaarheid, tussen arrogansie deur, saam met pynlike ervarings en onderdrukking en uitsluiting. In die kruis sien ons Christus wat Homself om ons onthalwe verneder.”

Nelis Janse van Rensburg is op Maandag 13 Mei 2019 herkies as moderator van die Sinode van Wes-Kaapland vir die volgende termyn. Hier vertel hy meer oor hoe hy oor sy herverkiesing voel, oor die uitdagings wat op sy leierskap wag en sluit dan af met ’n boodskap aan ons as lidmate.

Menswaardigheid

Michelle Boonzaaier, Aneleh Fourie-Le Roux en Tinus van Zyl lei die sitting met ’n oorsig oor menswaardigheid. Aneleh vra wat dit beteken om mens te wees tussen ander. “Hoe reageer ons met waagmoed wat spreek van krag en terselfdertyd met broosheid wat spreek van ons menslikheid? Hier gaan dit oor eerlikheid – dat ons die waagmoed sal hê om nader te staan aan mekaar se broosheid en God se beeld in mekaar te soek.”

Kerk en ekomonie

Gewilde skrywer, akademikus en direkteur van die Universiteit Stellenbosch Bestuurskool, Piet Naudé, beklemtoon dat die kerk ’n belangrike rol in die ekonomie speel. Hy kyk na die relevansie van die Bybel en lig vyf riglyne uit:

 • Ekologiese rentmeesterskap
 • Rykdom as seën vir ander
 • Ingrype om groter gelykheid te verseker
 • Spesiale maatreëls ter versorging van weerloses
 • Gereed om hulp in krisistye te verleen

Piet verwys ten slotte na Fil 1:9 “Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling” (1983-vertaling).

Ekologie

Kobus Odendaal (foto bo) stel die vraag: “Wat het ons met die aarde aangevang?” Tydens die tafelbespreking word oor die volgende gedink:

 1. Hoe weet ons dat God omgee vir ons aarde? Waar pas die mens in God se omgee vir die skepping?
 2. Hoe voel jy oor al die ontstellende verslae en statistieke oor aardverwarming, besoedeling en die uitputting van bronne?
 3. Hoe kan jou optrede tog ’n verskil maak aan ons globale probleme?
 4. Word wakker en DOEN iets vir die aarde: “Van vandag af gaan ek …”
Verkiesing van moderatuurslede

Skriba

Francois Herselman (bo links) van NG Parow-Panorama, wat die afgelope paar maande hierdie posisie in ’n tydelike hoedanigheid gevul het, is vandag amptelik verkies tot skriba van die Sinode van Wes-Kaapland.

Addisionele lid

Tydens elke sinodesitting word twee addisionele lede verkies tot die moderatuur. Nadia Marais (bo regs), predikant by Stellenbosch-Welgelegen, is vanmiddag verkies as die eerste addisionele lid.

 

 

Gemeentewees in ’n tyd soos hierdie

Jaco Botha en Helgard Pretorius van die Taakspan vir Ras en Versoening gesels oor rasseverhoudinge en getuig oor hulle reis saam met kollegas wat self worstel met soortgelyke vrae: “Die kerk moet ’n ambassade vir vrede wees, maar terselfdertyd voel ons dat ons nie die vaardighede het om sulke situasies te hanteer nie. Jy kan mense net na plekke lei waarheen jy self bereid is om te gaan.” Saam met kollegas soos onder meer Louis van der Riet, Lenois Stander, Scherlize Hayes en Tilana Meyer-Morkel dink en bid hierdie groep saam om deel te wees van ’n voortgaande proses wat doelbewus versoening en restitusie bymekaarbring.

Dít bepaal ons toekoms

Braam Hanekom (links) en Llewellyn MacMaster.

Braam Hanekom van die Sentrum van Publieke Getuienis kyk na vyf kritiese areas wat ons toekoms gaan beïnvloed. “Ons is nie in SA op pad na ’n nuwe SA nie – ons is op pad na ’n nuwe same-lewingsorde”. As agtergrondtekste lees hy Jeseja 5:8, Matteus 16:15-16 en 2 Korintiërs 8:13-15. Die punte is die volgende:

 1. Migrasie
 2. Lae sosiale kohesie
 3. Vaardighede
 4. Klimaat, omgewing en ekologie
 5. Geloof

Llewellyn MacMaster, moderator van die VGK en voorsitter van SPG se taakspan, gee kortliks sy perspektief oor hierdie sake. Hy verwys na Brené Brown wat na moed verwys as ’n hart-woord. As mense se harte nie geraak word nie, sal daar nooit verder gevorder word as bloot gesprekke nie.

Indrukke van Sinode 2019

Mary-Anne Plaatjies-Van Huffel en Llewellyn MacMaster deel hulle gedagtes oor dag twee (Video’s: Mariëtte Odendaal). Sien ook foto’s met dank aan ons fotograwe Johan Mocke, Marius Greeff en Johan Janse van Rensburg.

Ten laaste

Theo Swart

Ons sluit vandag se SinodeNuus af met ’n nabetragting deur Theo Swart van Parowvallei-Oos:

Groen, oranje, rooi … en loop – met waagmoed! Hoe loop ons met waagmoed na die toekoms? Ons erken die impak van migrasie in ons gemeenskap. Ons hanteer lae sosiale kohesie tussen mense en beweeg nader aan mekaar oor grense. Die kerk lewer ’n groter ondersteuning aan mense om beter vaardighede te kry. Ons beleef ons geloof in die Here en leef dit uit in die wêreld. Laat ons Jesus volg met waagmoed! Lees meer hier.

SinodeNuus-groete

Ronelda Visser en Salomi Steenkamp