Hiéroor was ontmoeting met Hervormdes ’n mylpaal

Die amptelike persverklaring wat hieronder ingesluit word, is nie 'n nuusberig deur Kerkbode nie. Die persverklaring word in sy geheel hier gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk.

Veertig predikante, vanuit die Hervormde Kerk (NHKA) en NG Kerk (NGK), het op Vrydag 19 Julie by die Hervormde Gemeente Won­derboom in Pretoria bymekaar gekom. Die ontmoeting was ’n uitvloeisel van ’n gesprek wat in 2018 tussen die leierskap van die NHKA en die NGK plaasgevind het. Reeds by dié geleentheid is die behoefte uitgespreek om groter samewerking op alle vlakke van die twee kerke te bevorder.

Vir die afgelope jare is daar goeie samewerking tussen die NGK en NHKA. Sedert 2000 word studente saam opgelei aan die UP. Die bilaterale ooreenkoms, wat in 2011 tussen die twee kerke goedgekeur is, het die goeie samewerking verder momentum gegee en verskeie predikante is al oor en weer beroep. Daar bestaan goeie skakeling op sinodale vlak en die leierskap van die twee kerke ontmoet gereeld op formele en informele vlak.

Om te verseker dat daar daadwerklik oor die belewenisse en behoeftes van gemeentes gepraat word, is ’n aantal gemeentepredikante van albei kerke vir gesprek genooi. Die doel van die ontmoeting was om kennis te neem van samewerking op voetsoolvlak en in hoe ’n mate dieselfde tendense op die twee kerke inspeel.

Prof Kobus Schoeman (UVS) het inleidend inligting vanuit 2014 se Kerkspieël-navorsing met die vergadering gedeel. Die profiel van ons lidmate is feitlik identies. Die gemiddelde ouderdom van albei kerke se lidmate is 53 jaar, en net meer as 20% van ons lidmate is dooplidmate. Sowat 30% van albei kerke se lidmate is bo die ouderdom van 60 jaar. ’n Krimpende lidmaattal is by beide die kerke ’n realiteit. Die finansiële posisie van beide kerke se gemeentes is dieselfde. Om en by 25% van die gemeentes het ’n krimpende inkomstebasis, en 10% van die gemeentes is in ’n finansiële oorlewingskrisis.

Meer positief is die feit dat ’n missionale ekklesiologie vir die lidmate van albei kerke belangrik is. Ongeveer twee derdes van die gemeentes leef tot ’n redelike of groot mate missionaal en is daarop ingestel om na die gemeenskap om hulle uit te reik. Geestelike groei en bywoning van eredienste is ewe belang­rik vir albei kerke se lidmate.

Die twee kerke se teologiese opleiding, aan die UP, staan duidelik voor ’n kruispad met dalende studentegetalle en stygende kostes. Daar is eenstemmigheid dat die NHKA en NGK se teo­logiese opleiding by UP onlosmaaklik aan mekaar verbind is, en daar is versoek dat die gesprek oor teologiese op­leiding deur die kuratoria van die kerke dringend voortgesit moet word.

Opdrag is gegee aan ’n werkkomitee om aandag te gee aan ’n moontlike tussenorde ten einde samewerking tussen plaaslike gemeentes van die twee kerke moontlik te kan maak. ’n Tussenorde is alreeds funksioneel om die proses van eenwording tussen die NGK en die VGK moontlik te maak.

Dit was die gevolgtrekking van die vergadering dat die twee kerke sáám meer effektief kan dien wanneer die Here ons in hierdie tyd roep om deel te hê aan sy werk in ons wêreld.

Die ontmoeting was in baie opsigte ’n belangrike mylpaal in die verhouding tussen die NGK en die NHKA en meer gesprekke sal in die toekoms gevoer word.

– Dr Gustav Claassen is algemene sekretaris van die NGK.