Reaksie op Rapport-berig: Daling in dooplidmaattal in NG Kerk

Die amptelike persverklaring wat hieronder ingesluit word, is nie 'n nuusberig deur Kerkbode nie. Die persverklaring word in sy geheel hier gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk.

Johan Eybers se artikel “NGK: 80% minder gedoop” verwys. Daar is etlike feite foute in hierdie artikel. Saamgelees oordeel ons dat hierdie artikel, bewustelik ʼn bepaalde indruk probeer skep dat die NG Kerk besig is om in te plof.

Die primêre probleem behoort duidelik te word in ʼn versigtige lees van die syfers in paragraaf 2 van Eybers se artikel. ʼn Daling in die getal dooplidmate van 337232 in 1998 na 186521 in 2018 (150720 lidmate) is ooglopend nie ʼn daling van 81% nie. Eybers het die 81% syfer op bladsy 410 van die agenda van die 2019 Algemene Sinode gekry, waar dit verkeerd uitgedruk was deur die Algemene Sinode se Algemene Taakspan Fondse en Bates. Dit was egter ʼn deel van die verslag wat geen direkte impak op aanbevelings rondom die begroting gehad het nie, en daarom op geen stadium bespreek was nie – daar was dus geen geleentheid of rede vir die fout om uitgewys te word nie. Eybers was, sover ons kan aflei, tydens die bespreking van hierdie verslag in die sinode gewees, en ons aanvaar daarom dat hy bewus was daarvan dat hy hier die fokus plaas op ʼn saak wat geensins onder die aandag van die sinode gekom het nie. As Eybers verder die taakspanvoorsitter, Ds Johan Brink, of die Algemene Sekretaris, Dr Gustav Claassen, geleentheid gegee het om op hierdie punt te reageer sou die foutiewe berekening dadelik uitgewys kon word.

Op soortgelyke wyse is die 35% afname in belydende lidmate en 12% in gemeentes in paragraaf 2 onderskeidelik 26% en 11%, alhoewel die syfers hiervoor nie weergegee word soos by dooplidmate nie, en dit dus nie ooglopend verkeerd is nie.

Twee verdere feite foute word dan gemaak.

In die tweede laaste paragraaf skryf Eybers: “In 1998 het hy 921790 belydende lidmate gehad en dit staan nou op 102574.” Die 102574 word duidelik in die verslag aangedui as die aantal belydende lidmate waarmee die kerk verklein het nie, die huidige lidmaattal nie. Die verslag lees: “Die NG Kerk het vanjaar (2018) 102 574 minder belydende lidmate as in 2013 gehad- van 787 297 belydende lidmate in 2013 na 684 723 belydende lidmate in 2018.” (p. 408)

In die laaste paragraaf skryf Eybers dat “Die kerk se taakspan kategese het bevind dat dalende jeuggetalle onder meer toegeskryf kan word aan ‘’n jeug wat slegs vermaak wil word en tot groot werkloosheid onder jongmense in Suid-Afrika en verandering in taalmedium’”. Die volledige paragraaf waaruit Eybers aanhaal, lees: “Dit is egter nie ’n eenvoudige reis nie. Die navorsing toon dat die uitdagings wat voor gemeentes se jeugbedienings staan, is baie en kompleks. Van dalende jeug getalle, jeug wat slegs vermaak wil word tot werkloosheid onder jongmense in SA en verandering in taalmedium.” (p. 285) Op geen stadium word die drie punte wat Eybers noem as oorsaak vir dalende jeuggetalle beskryf nie.

Eybers se artikel bring twee sake bymekaar wat beide maklik verwarring kan veroorsaak: demografiese tendense en godsdiens. Ek wil tog pleit dat daar met groter omsigtigheid gewerk sal word wanneer verslag gelewer word. Dit is verkieslik dat feite se korrektheid met die belanghebbende party(e) gekontroleer word voor ‘n berig geplaas word.

Groete

Dr Gustav Claassen

Algemene Sekretaris: NG Kerk

Die volgende regstelling het in die week ná Rapport se storie in gedrukte formaat verskyn het aanlyn by Netwerk24 verskyn.