Eendrag en Wandrag

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Chris Smith van Westonaria skryf: Eenheid is uiters belangrik in die Woord. Dit is die getuienis van die krag van God om verskillende mense saam te bind. Eenheid … “sodat die wêreld kan glo”. En verder is die verskeidenheid daar om die kerk te verryk. Paulus sluit hierby aan: “Ek het vir die Grieke soos ’n Griek geword, en ..” en “wees verdraagsaam treenoor alle mense”. Dink ook aan Efesiers 4 en nog baie ander Skrifgedeeltes.
Maar dieselfde Paulus het ook duidelik aangedui wanneer daar nie verdraagsaamheid moet wees nie. Dink ook aan sy sterk skrywe in Fillipense 3:2 “Pasop vir daardie dwaalleraars (“honde” in ou vertaling). Openbaring waarsku ook ernstig teen dwaalleraars.
Die Geloofsbelydenis is ook ernstig hieroor. In die NGB Artikel 7 oor die gesag van die Woord, waar 2 Johannes vers 10 aangehaal word “As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en moet hom nie groet nie …” Geen ruimhuis benadering as dit oor die gesag van die Woord gaan nie! Alles kan tog nie in die ruim huis beginsel aanvaar word nie!

Hoe onderskei ons dan tussen wat aan die een kant aanvaarbaar is en gevier moet word, en aan die anderkant wat nie geduld moet word nie? Ek glo dat vir ons as Gereformeerdes die “solas” die riglyn moet wees. Dit bind ons saam. Alleen deur Jesus Christus, deur genade alleen, deur geloof alleen, die skrif alleen en tot eer van God alleen. Juis daarom is hierdie so ’n lang, uitgerekte en verdelende debat.
Tydens die gay-debat het die meeste teoloë erken dat dit eintlik gaan oor Skrifgesag en Skrifgebruik. Daarom is dit verkeerd om te verklaar dat dit net ’n verskil oor ’n etiese saak is. Dit vermy en ontken die werklike erns en diepte van die verskil. Dit is ook nie aanvaarbaar dat daar net gesê word ons is by ’n “vasgelopenheid” nie. Dit sal ’n ontkenning van God se gesag en almag wees. Die eenheid van die kerk is te belangrik. Die kerk se getuienis oor die krag van God is te nodig dat ons tou opgooi met mekaar.
Ek glo ons sal ons wangedra as ons sulke ernstige verskille oor die Woord ignoreer en elkeen te laat maak soos hulle wil (AS 2019). Dit bring ook vrae na vore oor die toepassing van tug (wat ’n kenmerk is van die ware kerk – NGB art. 29).
Net so sal dit wangedrag wees om sommer maklik die eenheid te verbreek. Die nagmaal as sakrament vier juis ons eenheid wat deur Jesus bewerk is. (Suiwere bediening van sakramente is juis ook kenmerk van ware kerk — NGB art. 29).
Kom ons werk aan eendrag en kom saam terug na die Woord (suiwere verkondiging van die Woord is ook kenmerk van die ware kerk – NGB art. 29).

Ons moet weer en meer erns maak om saam met medebegenadigdes, medegelowiges, te buig voor Jesus as Here van die kerk wat ons wil regeer deur Sy Woord en Gees!