’n Tyd vir klag

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Die tyd waarin ons nou leef is een waarin ons nie anders kan as om klaagliedere te sing nie. NT Wright wys daarop dat in die Bybelse tradisie klaagliedere en -gebede ontstaan wanneer gelowiges se vrae oor die ellende in die wêreld onbeantwoord bly. Ons sing klaagliedere wanneer ons nie meer enige rasionele verklarings of troosvolle versekerings oor het nie. As nòg tegnologie nòg teksverse uitkoms gee wend gelowiges hulle tot klaagliedere.

Anders as kla en mor in die algemeen, is die kern van klaagliedere dat hulle gebede gerig tot God is. Hulle word gebore uit ons verbondsverhouding met God deurdat hulle, volgens Rebekah Eklund, die oortuiging verwoord dat die verwoesting van siekte en rampe nie bloot in ’n algemene sin verkeerd is nie. Hulle verteer ons vertroue in God se verbondsbelofte om ’n getroue God te wees wat ons behoed en bewaar.

Om ’n klaaggebed te bid is daarom meer as om net te kla dat die wêreld vol pyn en ellende is. Dit is om God direk aan te roep om iets daaraan te doen. Klaaggebede is op ’n paradoksale wyse juis ’n uiting van geloof in ’n tyd wat ons geloof uitdaag. ’n Geloof dat God nie afwesig is in ons lyding nie.

Terwyl die sing van klaagliedere en die bid van klaaggebede vir baie gelowiges vreemd voel, is dit algemeen in die Bybel. In die Psalmboek is die klaagpsalms byvoorbeeld die talrykste tipe. Die meeste van die Psalms wat Jesus bid kom dan ook uit dié versameling. Jesus verander ook nie klaagpsalms in lofpsalms nie. Inteendeel, Hy verdiep eerder hulle klag. Waar Psalm 22 begin met ’n uitroep van verlatenheid en eindig met ’n belydenis van vertroue beweeg Jesus van vertroue in sy Vader in Getsemane (Mark 14:34) na vertwyfeling aan die kruis (Mark 15:34).

Selfs Jesus se opstanding uit die dood maak klaaggebede nie oorbodig nie. Al het Jesus volgens Markus 8:31 en 9:31 vooruit geweet van sy komende opstanding sterf Hy steeds met ’n klaaggebed op sy lippe. Juis sy verwagting van God se komende heilshandelinge het sy klag verdiep. Ons unieke Christelike hoop op die herstel van alles moet ons dus in die pynlike tyd wat ons nou beleef tot klaaggebede en -liedere stem. Ons kan hulle bid en sing, want volgens die Bybel is sowel lof as klag dade van aanbidding. Hulle is immers albei aan God gerig.

  • Prof Marius Nel doseer Nuwe Testament aan die Universiteit Stellenbosch.