Kinders kry is nie kinderspeletjies nie

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

In ’n boek van Kristine Henriksen Garroway met die titel Growing up in Ancient Israel: Children in material culture and Biblical texts maak die outeur ’n terloopse opmerking oor Genesis 3:16. Vertalings interpreteer dit byna sonder uitsondering as sou moeite en pyn met swangerskap en geboorte die gevolg wees van Eva se ongehoorsaamheid aan God en die eet van die vrug. Die 1983- Afrikaanse vertaling kan as voorbeeld dien. Dit vertaal Ge­ne­sis 3:16 as volg: “Vir die vrou het die Here God gesê: ‘Ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe: met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hunker, en hy sal oor jou heers.’”

Garroway argumenteer, onder meer op grond van Carol Meyers se navor­sing, dat die meerderheid vertalings nie reg laat geskied aan die Hebreeuse teks nie. Indien ons Genesis 3:16 letterlik vertaal, staan daar: “Aan die vrou het hy gesê: ‘Vermenigvuldig, ek maak baie jou fisieke en geestelike moeite en jou swangerskap; met swaarkry sal jy kry seuns (kinders) en na jou man sal jou begeerte/verlange wees en hy sal heers oor jou.” Met ander woorde vroue se fisieke en geestelike moeite én swangerskappe is beide baie.

Volgens die twee Ou-Testamentici se interpretasie van Genesis 3:16 en die direkte vertaling daarvan hier bo, lyk dit nie of ons die afleiding kan maak dat dié vers die gevalle staat van die vrou, of haar straf aandui nie. Dit beskryf eerder die werklikheid waarmee vroue gedurende die Ystertydperk in Israel gekonfronteer is. Bo en behalwe die pyn met swangerskap en geboorte, is ouerskap beide fisiek en geestelik uitputtend. Dat dit in die besonder op vroue van toepassing is, is te verklaar uit die feit dat dit vroue is wat swanger raak, geboorte skenk en in die destydse wêreld tot en met ongeveer twaalfjarige ouderdom van die kind, verantwoordelik was om kinders groot te maak en aan hulle die lewenskuns (wysheid) te leer.

Dié interpretasie brei uit op die werk van daardie navorsers wat daarop wys dat Genesis 3 sterk etiologiese trekke het (etiologie is die wetenskap van oorsake). Dit wil onder meer die werklikheid soos dit is, belig. Vandag nog word ouers gekonfronteer met die uitdagende werklikheid van kinders kry en kinders groot maak. Swangerskap is vandag nog beide vreugdevol en moeitevol. Ewen­eens is kinders sonder twyfel ’n onbe­skryflike vreugde, maar om kinders te hê en om kinders groot te maak is dikwels beide fisiek en geestelik uitputtend.

Mag die Here ons en ons kinders seën terwyl ons aan die einde van hierdie uiters uitdagende jaar die feestyd binnegaan.

  • Dr Fanie Cronjé is predikant van die NG gemeente Riviera-Jakaranda in Pretoria.
Word 'n vriend van Kerkbode