NG Gemeente Delmas-Wes: Kennisgewing van dolering

Die amptelike persverklaring wat hieronder ingesluit word, is nie 'n nuusberig deur Kerkbode nie. Die persverklaring word in sy geheel hier gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk.

Geagte broers en susters,

Die gemeenteraad van NG Kerk Delmas-Wes het vanaf die Algemene Sinode se besluite oor SGV (selfdegeslagverbintenisse) in 2015 ’n eie besluit oor hierdie aangeleentheid geneem wat tot op hede deur die gemeenteraad herhaaldelik herbevestig is en ook tans gehandhaaf word. Die gemeenteraad het, ná die besluite van die Algemene Sinode van 2019, die verklarings van beide die Sinode van Namibië en Moreletapark Gemeente onderskryf asook ’n geloofsdokument van Moreletapark Gemeente van Augustus 2019. Die gemeenteraad ag dit ook noodsaaklik om kontak te maak met ander kerkrade en gemeentes van die NG Kerk wat dieselfde ongemak met die SGV-besluite van 2019 beleef. In hierdie opsig raak ons as gemeente betrokke by die Moreleta Kairos Netwerk om saam te besin oor hoe die pad van lojale verset vorentoe kan lyk. Die gemeenteraad van NG Kerk Delmas-Wes stel ook ’n eie verklaring op oor die Algemene Sinode van 2019 se SGV-besluite by sy vergadering van 17 November 2020.

In die lig hiervan, bevestig die gemeenteraad die besluit by punt 1 en word verdere besluite geneem (punt 2-5):

  1. Om die Algemene Sinode van 2019 se besluite oor die SGV in geheel te verwerp.
  2. Om ’n leergeskil met die Algemene Sinode van 2019 te verklaar. Die detail daarvan is vervat in die verklaring van Delmas-Wes van 17 November 2020.
  3. Om oor te gaan tot ’n staat van dolering waardeur ons as gemeente treur oor ons geestelike Moeder wat met hierdie besluite ’n koers inslaan wat nie tot welwese van die kerk en behoud van die sondaar is nie.
  4. Om die ASM te versoek om ’n Algemene Sinodale vergadering byeen te roep waar die leergeskil hanteer kan word, en waar saam besin kan word oor die pad vorentoe vir kerkrade en gemeentes wat gehoorsaam aan Christus en sy Woord wil wees. Daar kan nie twee paaie van gehoorsaamheid wees nie! (Matteus 7:13-14; Lukas 13:22-30).
  5. Om Kerkbode in kennis te stel dat NG Gemeente Delmas-Wes doleer met die versoek dat die kennisgewing van dolering volledig in die gedrukte weergawe van Kerkbode geplaas word.

Namens die gemeenteraad van NG Gemeente Delmas-Wes soos goedgekeur op 17 November 2020.

Voorsitter: Felix Treurnich, O/Voorsitter: Barend JJ Kruger, Leraar: Ds Evert JM Bergh.

Word 'n vriend van Kerkbode