Is NG Kerk dan twee-kerke-in-een?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Henrietta Klaasing van Randfontein skryf:

Op 20 Januarie is ’n videoboodskap van ds Nelis Janse van Rensburg geplaas onder die opskrif: “Ons aandag hoort nou by sorg, nie stryd”.

Die hoofboodskap van hierdie video gaan oor eenheid in die NG Kerk. In verskillende berigte in die media, ook hier in Kerkbode word dit duidelik gestel dat die algemene sinode reeds die kerk geskeur het.

Daar is ook herhaaldelik berig dat eenheid vir baie mense en ook vir MKN (wat pertinent deur ds Janse van Rensburg genoem word) belangrik is. Ds Theo Danzfuss word aangehaal in bogenoemde berig: “Ware kerkeenheid is vir ons baie belangrik maar die Bybel ken geen eenheid ten koste van die waarheid nie. Dit is slegs moontlik waar gelowiges ooreenkom om saam in liefde by die waarheid te bly. Die Bybel ken geen kunsmatige eenheid ten koste van die waarheid nie.” Daarmee kan ek my heelhartig vereenselwig.

Om sy punt te stel, word diversiteit en verskille verskeie kere genoem deur ds Janse van Rensburg en word aan die hand van voorbeelde bespreek. Soos die verskeidenheid mense wat betrokke was by die uitstorting van die Heilige Gees en arm en ryk wat daarna ruimte maak vir mekaar. Dan praat hy oor die verskille aangaande die eet van offervleis. Die sinode in Jerusalem oor onder andere die eet van offervleis in Handelinge 15 was nie bloot ’n vergadering om mekaar se opinies aan te hoor en ’n kompromie te vind oor verskillende standpunte nie. Dit is swak eksegese om daardie Skrifdeel te gebruik om lidmate te probeer oortuig om ’n gesindheid van verdraagsaamheid te openbaar oor selfdegeslagverbintenisse in die kerk.

Volgens ds Janse van Rensburg kan daar ’n gemeente wees wat sê ons sal homoseksuele verhoudings akkommodeer, maar nooit kondoneer nie. Ander sê nee, ons sluit hulle in. Die kerk wil ruimte maak vir albei standpunte. Altwee is bona fide. Daar is twee ruimtes. Hiermee verklaar hy dat die NG Kerk eintlik “twee-kerke-in-een” kan wees. Dit is tog onhoudbaar! Jesus self as die Woord verklaar in Markus 3:24: “As ’n koninkryk onderling verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie”.

Teen die einde vra hy dat ons mekaar moet versorg, met mekaar moet praat en ons hande uitsteek na mekaar en meld ook dat dit ’n tyd is om saam te bid en om getroos te word deur die Trooster. Daarmee kan ek myself ook heelhartig vereenselwig. Voordat dit alles kan gebeur, sal daar ernstig besin moet word oor wanneer ware kerkeenheid bewerkstellig kan word, wat is waarlik kernsake in God se Woord en wat is randsake en die onhoudbaarheid van ruimtes wat so wyd is dat dit God se koninkryk onderling verdeel. DAAR hoort ons aandag.

Ek skryf hierdie in my eie hoedanigheid as gewone besorgde lidmaat.


Word 'n vriend van Kerkbode