KYK: ‘Ons aandag hoort nou by sorg, nie stryd’ – Nelis

Die NG Kerk wil nie terugkeer na ’n verlede van uitsluiting nie, maar ook nie te midde van ’n wêreldwyde pandemie, haar “oog van die bal haal” met debatte oor kwessies soos selfdegeslagverbintenisse nie.

Só het ds Nelis Janse van Rensburg in ’n soort informele Nuwejaarsboodskap gesê wat op 18 Januarie op YouTube gepubliseer en sedertien op van die kerk se sosiale mediablaaie gedeel is.

LEES OOK: Dana Snyman: In die slaapkamer, langs die bed

“In hierdie tyd in ons land en geskiedenis is dit nou belangrik dat ons ons fokus plaas op die eerste prioriteit,” sê die moderator van die kerk se algemene sinode. “En die eerste prioriteit nou is dat ons mekaar versorg, dra en vashou. Die wêreld gaan deur ’n krisis wat hy nog nooit op hierdie skaal beleef het nie en nou is die tyd dat ons as kerk ons onverdeelde aandag gee aan die troos, versorging en dra van mekaar en van ander.”

Dan voeg hy by na die einde van sy boodskap van sowat 16 minute: “Ons kan nie nou bekostig om met sydelingse stryde besig te wees en ons oog hier van die bal af te haal nie.”

LEES OOK: NG Kerk: Kampe ‘ken mekaar nie meer nie’

Janse van Rensburg staan nietemin in sy boodskap stil by sy standpunt oor “kerkeenheid” te midde van diep verskille in die kerk rondom Skrifhantering en selfdegeslagverhoudings. Hy maak die punt dat die kerk se eenheid in Christus geleë is. “Ons is nie soos ’n politieke party waar daar ’n klompie oortuigings is wat ons met mekaar deel en dan is ons ’n eenheid nie … Ons is een omdat ons geroep is deur God uit die wêreld uit.”

Janse van Rensburg maan kykers: “Ons wil nooit weer ’n kerk wees wat mense sommer net by verstek uitsluit nie. Ons was daar. Ons was ’n kerk wat by verstek gesê het as jy wit is, is jy in, as jy swart is, kan jy ongelukkig nie deel wees van hierdie geloofsgemeenskap nie. En ons het later besef dit is nie Bybels nie.”

LEES OOK: Is dít wat die doleerders verwerp?

Word 'n vriend van Kerkbode

5 thoughts on “KYK: ‘Ons aandag hoort nou by sorg, nie stryd’ – Nelis

 1. Noem my outyds en of verstok masr hoe huisves jy mense wat wil sien dat die Kerk verander moet word om.meer te voldoen aan die vereistes wat die sg. Moderne mens aan die Kerk stel eerder as om by God se standaarde te bly. Ek kon nog nie hierop ‘n antwoord kry nie

 2. Henrietta Klaasing says:

  Die hoofboodskap van hierdie video gaan oor eenheid in die NG kerk. In verskillende berigte in die media, ook hier in Kerkbode (lees onder andere hier: https://kerkbode.christians.co.za/2020/12/18/kerkskeuring-5-vrae-aan-theo-danzfuss/) word dit duidelik gestel dat die Algemene Sinode reeds die kerk geskeur het. Daar is ook herhaaldelik berig dat eenheid vir baie mense en ook vir MKN (wat pertinent deur ds Janse van Rensburg genoem word) belangrik is. Ds Theo Danzfuss word aangehaal in bogenoemde berig: “Ware kerkeenheid is vir ons baie belangrik maar die Bybel ken geen eenheid ten koste van die waarheid nie. Dit is slegs moontlik waar gelowiges ooreenkom om saam in liefde by die waarheid te bly. Die Bybel ken geen kunsmatige eenheid ten koste van die waarheid nie.”. Daarmee kan ek my heelhartig vereenselwig.

  Om sy punt te stel, word diversiteit en verskille verskeie kere genoem deur ds Janse van Rensburg en word aan die hand van voorbeelde bespreek. Soos die verskeidenheid mense wat betrokke was by die uitstorting van die Heilige Gees en arm en ryk wat daarna ruimte maak vir mekaar. Dan praat hy oor die verskille aangaande die eet van offervleis. Die Sinode in Jerusalem oor onder andere die eet van offervleis in Handelinge 15 was nie bloot ’n vergadering om mekaar se opinies aan te hoor en ’n kompromie te vind oor verskillende standpunte nie. Dit is swak eksegese om daardie Skrifdeel te gebruik om lidmate te probeer oortuig om ’n gesindheid van verdraagsaamheid te openbaar oor selfdegeslagverbintenisse in die kerk.

  Volgens ds Janse van Rensburg kan daar ‘n gemeente wees wat sê ons sal homoseksuele verhoudings akkommodeer, maar nooit kondoneer nie. Ander sê nee, ons sluit hulle in. Die kerk wil ruimte maak vir albei standpunte. Altwee is bona fide. Daar is twee ruimtes. Hiermee verklaar hy dat die NG kerk eintlik “twee-kerke-in-een” kan wees. Dit is tog onhoudbaar! Jesus self as die Woord verklaar in Markus 3 vers 24: “As ‘n koninkryk onderling verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie”.

  Teen die einde vra hy dat ons mekaar moet versorg, met mekaar moet praat en ons hande uitsteek na mekaar en meld ook dat dit ‘n tyd is om saam te bid en om getroos te word deur die Trooster. Daarmee kan ek myself ook heelhartig vereenselwig. Voordat dit alles kan gebeur, sal daar ernstig besin moet word oor wanneer ware kerkeenheid bewerkstellig kan word, wat is waarlik kernsake in God se Woord en wat is randsake en die onhoudbaarheid van ruimtes wat so wyd is dat dit God se Koninkryk onderling verdeel.

  Ek skryf n hierdie in my eie hoedanigheid as gewone besorgde lidmaat .

 3. Chris Smith says:

  Dit is vir my jammer dat daar gese word dat ons nie ons eie mense wat “gedoop is en ons kinders is” die kerk mag weier nie. Niemand in enige van die twee groepe, die vir of teen selfdegeslag verhoudings, weier enige persoon nie. Ons geloof in Christus bind ons saam.
  Waaroor daar wel verskil word is of selfdegeslag verhoudings sonde is of nie. ‘n Persoon wat byvoorbeeld gay is, sal welkom wees en kan selfs as leraar dien by die wat teen selfdegeslag verhoudings is, solank hy, getrou aan die Woord, selibaat lewe.
  Die voorstelling, dat sekere medegelowiges geweier word, is vals en misleidend en word verkeerdelik gebruik om teenkanting te skep teen die wat getrou aan die Woord wil bly. Hierdie metodiek van die leierskap vergroot die verdeeldheid.

 4. Ds. Nelis Janse van Rensburg wil die “oog op die bal” hou (dit is op die Covid-pandemie en nie met verdeelde aandag op minder belangrike kwessies konsentreer soos selfdegeslagsverhoudinge nie. Ek wonder of hy al daaraan gedink het presies wat hierdie “bal” inhou? Gaan dit werklik hier om kerkeenheid te behou en vir mekaar te sorg binne ‘n stuk benouenis? Dalk moet ons in die beklemming van die bal, die waarskuwing aan Ninevé raaksien dat haar eenheid dreig om te ontrafel. NGKerk! die geroep van die dolerende kerke het reeds opgeklim tot in die ore van die Here van sy kerk!

 5. Burger says:

  Die belangrikste ding op hierdie aarde is waarheid.
  Die leun begin by die uitverkiesingsteologie. Enige mengsel kan nou opgedis word as waarheid. n Bediening wat verskillende menings oor dieselfde onderwerp wil akkomodeer, gaan kompromieë aan met die opasser van die leun.

Comments are closed.