NG Gemeente Heuwelsig, Bloemfontein

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Medeleraar (Voltyds-onbepaalde pos)
Sluitingsdatum is 30 Junie 2021


1. Gemeenteprofiel:

 • Die visie van die gemeente is: “Lewe tot eer van Christus die Heer!”
 • Die voornemende aansoeker moet kennis neem dat die kerkraad van die gemeente die Belydenis van Belhar aanvaar het en die Algemene Sinode se besluit van 2015 oor selfdegeslagverhoudings onderskryf.
 • NG Heuwelsig het 2 293 lidmate waarvan 500 dooplidmate is. Die lidmate vertoon eintlik ’n goeie verspreiding van alle ouderdomme.
 • Die bediening vind deur bedieningsgroepe plaas, wat fokus op die jeug, families, seniors, uitreik, getuienis en kleingroepe.

2. Leraarsprofiel:

A. Verantwoordelikhede soos uiteengesit in Artikel 9 van die Kerkorde.

B. Die aansoeker moet ook aan die volgende vereistes voldoen:

 • Ouderdom vanaf 35-50 jaar oud.
 • Interpersoonlike vaardighede met inagneming van die uiteenlopende ouderdomsprofiele in die gemeente.
 • Hy/Sy moet goed in ’n span kan funksioneer.
 • Die voornemende leraar sal saam met die huidige leraar die bedieningsfokuspunte volgens gawes onder mekaar verdeel.
 • Dinamiese persoonlikheid om met die veranderende behoeftes en uitdagings van die gemeente en bedieningsmoontlikhede tred te hou.
 • Deursettingsvermoë om in ’n post-Covid kerk alle bedieningsgeleenthede te kan hanteer.

3. Aansoekprosedure:

 • Aansoekers kan ’n CV, maksimum drie bladsye met kontakbesonderhede van ten minste drie referente aan die kerkkantoor stuur. Die sluitingsdatum is 30 Junie 2021.
 • Kandidate moet bereid wees om ’n onderhoud by te woon, indien dit versoek sou word. Die aansoeke moet aan die kantoorhoof, Anmar Potgieter, by admin@ngkerkheuwelsig.co.za gestuur word.

4. Vergoeding:

 • Volgens sinodale riglyne.
 • Behuisingsvoordele sal onderhandel word.

5. Diensaanvaarding: 1 September 2021 of spoedig daarna.

6. Provisio: Die kerkraad behou die reg voor om, sonder opgaaf van rede, nie ’n aanstelling/beroep uit die aansoekers uit te bring nie.

7. Navrae: Die kerkkantoor: 051 436 1967, e-pos: admin@ngkerkheuwelsig.co.za

Word 'n vriend van Kerkbode