Kennisgewing van dolering

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Tydens die algemene kerkraadsvergadering van Die Strand-gemeente van 9 Junie 2021 het die kerkraad die volgende besluit geneem:

Die kerkraad van Die Strand-gemeente is ernstig bekommerd en hart­seer oor die stand van sake in die kerk en die samelewing, en het daarom ’n besluit geneem dat ons nie met die 2019 en ander besluite van die AS, wat strydig is met die Woord van God saamstem of dit in hierdie gemeente sal leer of sal toelaat dat dit geleer word nie. (Volledige uiteensetting en verklaring is beskikbaar.)

LEES OOK: Dolering: ‘Ons bid vir ware herlewing en reformasie binne die NG Kerk’

Die kerkraad het na deeglike bestudering en oorweging van die inhoud van die Leergids asook deeglike navorsing rakende selfdegeslagverhoudings tot die besluit gekom dat die besluite van die Algemene Sinode van die NG Kerk teen­strydig is met die voorskrifte van die Bybel soos wat ons dit verstaan en glo. Ons erken dat daar lidmate in ons gemeente is wat anders voel oor hierdie sake waarvoor ons begrip en respek het.

Besluit:

Dit is met hartseer en opregtheid dat die NG Gemeente Die Strand, hiermee kennis gee dat ons amptelik in ’n staat van dolering gaan om daarmee kennis te gee dat ons onsself nie met die genoemde besluite wat deur die Algemene Sinode geneem is, kan vereenselwig nie.

LEES OOK: Dolering: Sterkes en swakkes

Derhalwe besluit die kerkraad ook dat geen verdere fondse na die plaaslike sinode/algemene sinode oorbetaal sal word nie, totdat daar ’n daadwerklike inkeer kom en teruggekeer word na die waarheid van die Woord van God.

Voorsitter van die kerkraad:
Ds Frikkie van Niekerk
Ondervoorsitter van die kerkraad:
Oudl Cas Fourie

Word 'n vriend van Kerkbode