Persverklaring deur die Ring van Standerton

Die amptelike persverklaring wat hieronder ingesluit word, is nie 'n nuusberig deur Kerkbode nie. Die persverklaring word in sy geheel hier gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk.

Op ’n ringsvergadering van 15 Augustus 2021 het die Ring van Standerton die volgende besluit eenparig geneem:

Die gemeentes teenwoordig tydens die Ringsitting van Standerton: Bethal (ds Jurie Blom), Bethal-Oos (ds Evert Bergh), Charl Cilliers (dr Bennie Marais), Standerton (ds Wihahn de Beer), Standerton-Wes (ds Henk Boshoff) en Standerton-Suid (ds Pieter Kotze).

  1. Die Ring van Standerton besluit :

1.1   Ons verklaar onomwonde en voor die Here dat ons ons steeds verbind tot die vyf solas van die Hervorming:

  • Sola Scriptura – die Skrif alleen.
  • Sola gratia – genade alleen.
  • Sola fide – geloof alleen.
  • Solus Christus – Christus alleen.
  • Soli Deo gloria – aan God alleen die eer.

1.2  Ons glo dat die Here sy kerk geroep het om in hierdie donker wêreld “die draer en beskermer van die waarheid” te wees (1 Timoteus 3:15).

1.3 Ons aanvaar die volledige Bybel as die heilige onfeilbare Woord van God.

1.4 Ons aanvaar die drie Formuliere van Eenheid naamlik: die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.

1.5 Al die leraars van die Ring van Standerton staan, as behoudende leraars, by die legitimasie-eed wat hulle voor die Here belowe het toe hulle georden is.

1.6 Ons verwerp ten sterkste al die dwalinge wat die NG Kerk binnedring as gevolg van ’n vrysinnige hantering van die Bybel en van ons belydenisskrifte. ’n Spesifieke voorbeeld van so ’n dwaling is om ons gereformeerde identiteit te verruil vir die gedagte van ’n ruim huis waar teologiese diversiteit die wagwoord geword het in die kerk. Die ring verwerp alles wat in stryd is met die suiwer waarheid. Hierdie tragiese resultaat van die diversiteitsteologie het daartoe gelei dat diversiteitsteologie ingedra word in ons teologiese fakulteite met die noodwendige verkeerde beïnvloeding van voornemende predikante van die NG Kerk.

1.7 Ons sien in geloof ’n herstelde kerk wat weer Geesvervuld en onbevrees die suiwer evangelie verkondig om dissipels te maak van alle nasies.

1.8 Ons moedig ander behoudende ringe aan om saam met ons in eenheid, waarheid en liefde die pad van reformasie binne die NG Kerk te loop.

1.9 Ons as behoudende Ring van Standerton wil graag versoek dat die Kairos Netwerk ons sal ondersteun op die pad van reformasie.

Ds PJ Kotze
Voorsitter van die Ringskommissie
19 Augustus 2021

Word 'n vriend van Kerkbode