Namibië roep Algemene Sinode ‘tot inkeer’

Sowat 96 afgevaardigdes het die NG Kerk Namibië se 44 gemeentes en sowat 21 000 lidmate van Donderdag tot Saterdagmiddag (19 Maart) in Windhoek verteenwoordig by ’n streeksinode waarby ds Johannes Maritz tot voorsitter en ds De Wet Strauss tot ondervoorsitter verkies is.

Vele besluite is geneem – ook rondom teologiese opleiding, waarvolgens studente in die Suid-Afrikaanse buurland nou vir die eerste keer via die Namibiese Evangeliese Teologiese Skool (NETS) ook nagraadse opleiding kan ontvang, nie net die BTh-kwalifikasie nie.

Maar die saamtrek sal waarskynlik vir een besluit onthou word. Die besluit, wat met ’n meerderheid van twee derdes goedgekeur is, baan die weg vir Namibiërs om in November vanjaar sy band met die Algemene Sinode van die NG Kerk los te maak. (Lees die volledige besluit hieronder. – Red).

Lees ook: Brief | Oor Namibië se ‘ultimatum’

Die Sinode van Namibië is vernaam gekwel deur die besluite wat afgevaardigdes by die Algemene Sinode in 2019 gemaak het oor selfdegeslagverhoudings. “Die Sinode van Namibië vertrou dat die Algemene Sinode tot inkeer sal kom,” luidens ’n verklaring deur ds De Wet Strauss.

Intussen het Strauss ’n verklaring uitgereik waarin hy die besluit opsom: “Indien die pad van tug en dissipline nie binne die volgende ses maande uitloop op ’n vaste voorneme om bepaalde besluite te herroep nie, sal die Sinode van Namibië haar band met die Algemene Sinode losmaak ingevolge Artikel 37, wat as volg in die kerkorde verwoord is: ‘Dit staan die samestellende kerke [sinodes] vry om met behoud van alle regte, voorregte, besittings, naam, ensovoorts, uit die Algemene Sinodale verband te tree wanneer hulle so ’n stap voor God in die lig van sy Woord kan regverdig.’”

Lees ook: NG Kerk Vrystaat: Oor opleiding vir dominees, beelde van God en ’n moontlike ‘uittog’

Die Sinode van Namibië is vernaam gekwel deur die besluite wat afgevaardigdes by die Algemene Sinode in 2019 gemaak het oor selfdegeslagverhoudings. “Die Sinode van Namibië vertrou dat die Algemene Sinode tot inkeer sal kom,” luidens die verklaring deur Strauss.


BESLUIT:

Die Sinode keur die volgende beginselbesluit rakende Artikel 37 goed:

 1. Om die Jesuspad van Matteus 18 met die Algemene Sinode enduit te stap tot die mate dat uit die band met die Algemene Sinode getree word op grond van Artikel 37.
 2. Om so ’n stap voor God in die lig van sy Woord te regverdig op grond van:
  1. die teleurstelling in die Algemene Sinode 2019 se besluit oor selfdegeslagverhoudings;
  2. die onvoldoende kerklike opsig en tug van die Algemene Sinode ten opsigte van teologiese opleiding aan NG Kerk geakkrediteerde opleidingsinstellings;
  3. die gevolglike wantroue wat die verhouding met die Algemene Sinode kenmerk.

3. Nooi die ander deelnemende streeksinodes uit om saam hierdie pad van kerklike dissipline met mekaar en met die Algemene Sinode te stap.

4. Stel die volgende dokumente voor as getuienis en werksdokumente vir die Jesuspad van Matteus 18 met die Algemene Sinode:

 1. Namibiese Sinode Getuienis oor selfdegeslagverhoudings (2016);
 2. Namibiese Sinode Getuienis oor Skrifinterpretasie en -gesag (2016);
 3. Besluit van Namibiese Taakspan Teologiese Vorming ten opsigte van dosente en fasiliteerders aan opleidingsinstellings (2022).

5. Die besluit word van krag wanneer die volgende prosesse – nie later as einde November 2022 – afgehandel is:

 1. Uitklaring van regskwessies rakende Artikel 37.
 2. Uitklaring rakende ’n kerkordelike herindeling van gemeentes van die NG Kerk.
 3. Uitklaring rakende toekomstige teologiese opleiding.
 4. Uitklaring rakende finansiële kompensasie vanaf AS.
 5. Deeglike kommunikasie met gemeentes om hulle te betrek in die besluit en onderskeie prosesse.

6. ’n Ad-hoc taakspan in samewerking met die moderamen rapporteer by wyse van ’n verslag wat dien by ’n buitengewone sinode teen einde November 2022 dat bogenoemde prosesse afgehandel is.

7. Hierdie taakspan sal bestaan uit die volgende lede: DuBois du Toit, Willem Burger, Kenneth McKenzie, Zack Pienaar, Christo van Heerden en twee addisionele lede van die nuutverkose moderamen.


Sinode van Namibië – Artikel 37 persverklaring – 2022-03-19

6 thoughts on “Namibië roep Algemene Sinode ‘tot inkeer’

 1. Dubois du Toit says:

  Net ‘n regstelling op 2 punte van die gegewe inligting – hierdie is die eerste weergawe van die amendament, daar was vanaf die vloer nog bietjie aan hom geskuur – punt 6: ‘n buitengewone sinode sal eers op aanbeveling van die taakspan aan die Namibiese Moderamen geroep word, dit is nog nie vas gemaak nie omdat ons glo en hoop dat die ASM van voorneme sal wees om gehoor te gee aan ons pleitdooi vir bekering – punt 7: De Wet Strauss is ook op die taakspan

 2. Muller Oosthuizen says:

  Ons moet hierdie pad (sover as moontlik?) SAAM met mekaar stap – wanneer ons dit nie meer kan doen nie, het die gereformeerde aard en raamwerk van ons teologie saam met ons liefdesverhoudings gesneuwel. Die ultimatum van Namibië lyk ongelukkig na ‘n saak waaroor hul reeds hul besluit geneem het om weg te skeur van die groter familie.

  Het die NGKN iewers gesê wat hul probleem met “die 2019 besluit oor selfdegeslagverhoudings” is?
  En wil die NGKN nie sien dat gemeentes en kerkrade self besluit oor hoe hulle persone in selfdegeslagverhoudings gaan behandel nie?

  Die teologie onderliggend aan die 2 dokumente van 2016 lyk baie goed … tot op ‘n punt waar onbegronde uitlatings gemaak word (veral teenstrydige beginsels oor selfdegeslagverhoudings). Ek sou regtig beter uitsprake verwag het aan die hand van hul eie beginsels.

  Die standpunt dat die Algemene Sinode nie kerklike leierskap bied nie, is myns insiens ook nie die gesprek waardig nie. Weereens onbegrond en bydraend tot konstruktiewe gesprekke nie.

 3. Johann says:

  Wat Muller Oosthuizen en ander nie wil verstaan nie, is dat die besuit wat Algemene Sinode 2019 geneem het in wese beteken dat elke groepering (dié vir sgv’s en dié daarteen) nou hulle eie weg moet gaan (tot op gemeentevlak). Dit is soos in ‘n huwelik waar die egliede die punt bereik het

 4. Johann says:

  Wat Muller Oosthuizen nog nie verstaan nie, is dat die AS besluit van 2019 oor sgv’s inherent tot gevolg het dat diegene wat vir sgv’s is (soos hy) en diegene wat daarteen is, nou elkeen hulle eie weg moet gaan. Dit is soos met ‘n man en vrou wat in die huwelik die punt bereik het waar hulle nie meer saam verder kan gaan nie. Nou bly daar net 3 moontlikhede oor: 1. Hulle maak of daar niks fout is en bly vir die skyn saam in een huis (ongeag die grootte van die huis), of 2. hulle maak reg wat tussen hulle verkeerd geloop het, of 3. die een vat sy/haar goed en trek uit die huis uit. Terwyl die besluit staan dat elkeen maar sy eie ding doen, is geen herstel moontlik nie. Het die een party dan ook met ‘n derde party buite die huwelik deurmekaar geraak (die gay aktiviste met hulle eie sosio-politieke agenda) sal hierdie buite-egtelike verhouding eers verbreek moet word alvorens daar weer onder een dak saamgeleef kan word. Die fout wat AS 2019 gemaak het, was om die verskille nie eers inhuis uit te praat en tot ‘n saambindende besluit te kom nie.

 5. Johann says:

  Muller Oosthuizen besef duidelik nie dat die AS besluit van 2019 self sê dat die pad nie verder saam geloop word nie. Weens die vasgelooptheid loop hy en sy geesgenote nou hulle eie koers en diegene wat van hul verskil is gedwing om op hulle eie verder te gaan. Daarom die oproep tot bekering!

 6. Dr Sands says:

  Dit is skokkend en verregaande om die minste te sê, dat die AS en spesifiek, Sinode in SA eenvoudig die skriftuurlike en mense wie die liggaam van die NGK vorm, ignoreer en af maak om politiek korrektheid, vêr buite die spektrum van religieuse waardes, najaag.

Comments are closed.