En die regte kerklike leiers vind ons …

Iemand skryf onlangs dat die kerk nuwe leiers nodig het. Tye het so dramaties verander dat die “ou” manier van doen gewoon net nie meer werk nie. Daarmee het hy een van die mees kontensieuse sake in die kerklike wêreld op die tafel geplaas.

Van die heel begin af deur die vroeë kerk tot in die Middeleeue het kerklike leiers en die stryd om leierskap gedreig om die kerk lam te lê. Die rigting waarin sake beweeg het word weerspieël in ’n aanhaling van Ambrosius van Milaan wat gesê het: “Niks op hierdie aarde is meer verhewe as priesters of edeler as biskoppe nie.”

Waarskynlik het leierskap in die kerk ’n laagtepunt bereik met die sogenaamde Groot Skeuring in 1381. Selfs met die beste bestuur ter wêreld kon die pousdom nie die verdeeldheid in eie geledere heel nie. Met ’n pous in Frankryk (Clemens VII) en ’n pous in Rome (Urbanus VI) het dit selfs op gewapende botsings tussen die twee kerkleiers uitgeloop.

Beide van hulle het geweier om ’n konsilie in Pisa in 1409 by te woon waarop die kardinale albei afgesit het en ’n nuwe pous, Alexander V in hulle plek gekies het. Geeneen van die ander pouse het hom egter erken nie, wat die kerk met die belaglike situasie van drie pouse gelaat het. Hierdie situasie sou tot 1417 met die Konsi­lie van Konstantz voortduur toe Marthinus V as enig­ste pous aangewys is.

Dit is daarom nie vreemd dat leierskap in die kerk een van die vernaamste redes vir die Reformasie was nie. Die rol van die pous en die gesag van die pous was een van die belangrike temas in Luther se 95 stellinge. Met die skryf van sy Kerkorde in Genève het Calvyn ook duidelik uitgespel hoe kerklike leierskap moet funksioneer.

Hoe sou die Reformasie van 500 jaar gelede ons dan help met nuwe kerklike leiers? Ons sou dit soos volg kon saamvat:
– Christus is hoof van sy Kerk. Dit is waar die hoogste gesag gesetel is.
– Hy regeer sy kerk deur sy Woord en sy Gees.
– Daarvoor gebruik Hy die ampte – mense wat deur Hom geroep en toegerus is vir die taak van leierskap in die kerk.
– Kerklike besluite word geneem in vergaderings waar die geroepenes saamkom in die naam van Jesus Christus onder leiding van sy Gees op grond van sy Woord.

Miskien het ons nodig om weer ernstig oor hierdie sake te besin. Doen ons dit, kan ons ophou soek vir nuwe leiers. Die Hoof van die kerk sal die regte leiers vir die regte tyd as ’n gawe aan sy kerk gee.

Prof Johan van der Merwe doseer kerkgeskiedenis aan die Universiteit van Pretoria.