Deist skryf helder oor die Bybel

KAN ONS DIE BYBEL DAN NOG GLO?
Deur Ferdinand Deist
JL van Schaik, 1986


Vanaf die tagtigerjare van die vorige eeu en nog steeds is die gesprek en vrae rondom die lees en verstaan van die Bybel ’n brandpunt van die Christelike kerke oor die wêreld heen se besinninge en besluitnemings. Ook binne die NG Kerk is dit die geval dat maniere van omgang met die Bybel al hoe meer die dun punt van die wig vorm.

Vir talle sake en gesprekke oor die spektrum heen van leerstellige, opvoedkundige, politiese, sosiaal-ekonomiese tot eties-morele posisionering word die vraag “Wat sê die Bybel hieroor?” op een of ander manier aan die orde gestel en probeer beantwoord.

Reeds in 1986 het Ferdinand Deist hierdie toedrag van sake aangevoel en geantisipeer dat die gesprek in intensiteit sou toeneem. Sy baie tydige en helder boek Kan ons die Bybel dan nog glo? gaan in maklik leesbare en uiters verhelderende styl direk in op kwessies en aspekte van die gesprek rondom die Bybel se verstaan en toepassing op die lewe.

Hy verwoord en bespreek op raak en openhartige manier baie van die vrae wat lidmate, kerkraadslede en predikante dikwels vra en met hulle saamdra. Vrae soos “Wanneer is iemand ongereformeerd?; As die Bybel teenstrydighede bevat, kan ’n mens dit dan nog glo?; Kan die Bybel tegelyk mensewoorde en geïnspireerde Godswoord wees?; Wanneer is iemand liberaal en wanneer fundamentalisties?” word verhelderend en prikkelend vir nadenke en gesprek aangeraak en toegelig.

Hierdie boek is nie alleen ’n gesprek oor ’n verantwoordelike Gereformeerde Skrifbeskouing nie. Dis ook ’n baie agtenswaardige en toepaslike pleidooi vir verdraagsaamheid en begrip tussen gelowiges wat die Bybel nie altyd op dieselfde wyse benader en ooreenstemmend verstaan nie om mekaar se posisies beter te begryp en mekaar te respekteer.

▶ Dr Jan Woest is die predikant in sinodale diens in Namibië vir die Renovaré-proses.