NG GEMEENTE JOUBERTINA

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 16 September 2018.

NUWE VRUGTE WAT LEWE GEE

Joubertina-gemeente wag in biddende afhanklikheid op ’n leraar om die gemeente verder te begelei in Woordbediening en toerusting in eredienste, kleingroepe en pastorale versor­ging. Die gemeente beskou haar roeping om saam met alle gelowiges vanuit die afgehandelde werk van Christus te leef, vanuit die ontdekking dat jy in Christus Jesus is, dat jy saam met Hom gesterf het en saam met Hom opgestaan het in ’n nuwe Geesvervulde lewe om vrug te dra sodat die wêreld kan glo.

Gemeenteprofiel:

JOUBERTINA-GEMEENTE is ’n goedgevestigde plattelandse gemeente, geleë in die pragtige Langkloofvallei van die Oos-Kaap. Die gemeente is 111 jaar oud en bestaan uit 599 belydende en 105 dooplidmate, wat georganiseer is in ses dorpswyke, nege plaaswyke en drie wyke in ons tehuis vir bejaardes ’n totaal van ongeveer 317 besoekpunte.

Die gemeente funksioneer in noue samewerking met ons plaaslike hoërskool (Gr R tot 12), Huis Formosa (tehuis vir bejaardes) en goed gevestigde liefdadigheidsorganisasies.

Die ouderdomsprofiel van die gemeente is van so ’n aard dat daar ’n gesonde verspreiding is oor alle ouderdomsgroepe, vanaf voorskoolse en skoolgaande jeug tot ons senior burgers.

Leraarsprofiel en ampspligte:

Die suksesvolle kandidaat sal sover moontlik ’n passie hê vir, en oor die volgende gawes en talente beskik:

– Om visionêr na die toekoms van die gemeente te kyk om sodoende die groter prentjie raak te sien van die pad wat die Here besig is om met Joubertina-gemeente te stap.

– Om die gemeente te begelei op die pad van realisering van haar roeping en visie.

– Om lidmate toe te rus, op te bou, te bemagtig en te lei sodat hulle hul gawes kan ontdek en aanmeld vir diens.

– Om die spiritualiteit van die gemeente te ontwikkel en om die lidmate geestelik te begelei om waarlik vanuit Jesus se afgehandelde werk te kan leef.

– Skrifgetroue, gereformeerde en entoesiastiese Woordverkondiging tydens erediens­te vir alle ouderdomsgroepe binne die gemeente.

– Iemand vir wie verhoudings voorop staan, wat koinoniale bande kan bou en vir wie pastorale versorging van lidmate,’n belangrike aspek van sy bediening is.

Vergoeding:

– Salaris volgens sinodale skaal en riglyne.

– Die gemeente beskik oor ’n ruim pastorie ingesluit in vergoeding as gratis behuising.

Diensaanvaarding: 1 Maart 2019.

• Sluitingsdatum: 16 September 2018.

Provisio: Die kerkraad behou die reg voor, sonder opgaaf van redes, om nie ’n beroep uit die aansoeke uit te bring nie.

Aansoeke

Alle aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV, ten minste twee getuigskrifte en vier referente. Alle kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en moontlike preekgeleentheid. Stuur aansoeke aan:

Die Kantoorbestuurder, Maryna Olivier, Posbus 64, Joubertina 6410.

Faks: 086 230 3105 / E-pos: ngkjbt@net4all.co.za

Vir verdere inligting kontak Donald Strydom, Voorsitter van die Pre-advieskommissie, e-pos: kloofplase@net4all.co.za of by sel: 083 610 2542.

Webtuiste: https://www.ngkerkjoubertina.co.za