NG GEMEENTE RYNFIELD

Vakature: Vastetermyn leraarspos (Termyn van twee jaar)
Sluitingsdatum: 1 Oktober 2018.

Voel jy geroep en het jy ’n brandende begeerte om in ’n dinamiese voorstad ’n verskil te maak en die evangelie met passie te verkondig aan jonk en oud en om mense in hulle blydskap, hartseer en nood te bedien met die volle waarheid van die evangelie?

Gemeenteprofiel:

Ons leef in Rynfield, wat ’n voorstad van Benoni is, en in gebiede daaromheen en bedien ’n beraamde 756 belydende en 183 dooplidmate en onder andere een van die grootste aftreeoorde in die land.

Ons vereistes vir die profiel van die leraar is soos volg:

 • Ampsbevoeg (vgl Reglement 11 van die Kerkorde).
 • Jy moet ons gemeente bedien ingevolge Artikel 9 van die Kerkorde;
 • Ons vereis ’n persoon wat onder leiding van die Heilige Gees en Skrifgetrou dinamies die Woord kan bedien soos uiteengesit in die gereformeerde leer;
 • ’n Dinamiese persoon met die vermoë om te fokus op vernuwing;
 • Jy moet oorsigtelik geestelike leiding kan neem vir die verskeie kommissies;
 • As jy nie ’n passie vir die jeug én ’n hart vir ouerwordende mense het nie, is hierdie werk nie vir jou nie;
 • Vermoë hê om jeug te trek na die gemeente;
 • Jy moet in ’n spanverband kan werk en goeie verhoudinge kan opbou met mense van alle ouderdomsgroepe;
 • Jy moet verkieslik oor goeie multimediavaardighede beskik en weet hoe om dit funksioneel in die erediens aan te wend.

Vergoedingspakket:

 • ’n Vergoedingspakket volgens sinodale skaal van maksimum posvlak 3; ’n behuisingsubsidie; reiskostetoelaag en jaarlikse diensbonus.

Aansoeke:

 • Jou aansoek moet asseblief vergesel word van ’n volledige CV, twee onlangse getuigskrifte sowel as die name en kontakbesonderhede van drie referente;
 • Indien jy die kortlys haal, moet jy beskikbaar wees vir onderhoude met die kerkraad en moet jy preekgeleenthede waarneem;

Die sluitingsdatum is: 1 Oktober 2018.

Die pos is beskikbaar vanaf 1 Mei 2019.

Stuur jou aansoek aan: Die Skriba, e-pos: rynlewe@mweb.co.za, tel: 011 849 3535.

Jy kan enige navrae rig aan Chantalle Oosthuizen by dieselfde nommer.

Die kerkraad behou die reg voor om, sonder opgaaf van redes, nie ’n aanstelling/beroep uit enige van die aansoekers te doen nie.