NG Gemeente Stilfontein-Sentraal

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: Vrydag, 21 September 2018.

1. Gemeenteprofiel:

Stilfontein is ’n plattelandse dorp tussen Klerksdorp en Potchefstroom. Die gemeente bestaan uit ongeveer 1 036 belydende en 187 dooplidmate. Die dorp beskik oor ’n hoërskool, vier laerskole en twee aftree-oorde. Die gemiddelde ouderdom van lidmate is 55.

2. Leraarsprofiel:

• Ampspligte volgens Artikel 9 van die kerkorde.

• ’n Intieme persoonlike verhouding met God.

• Skrifgetroue en inspirerende prediking wat geestelike groei in die gemeente bevorder.

• Moet goeie interpersoonlike verhoudings in spanverband kan handhaaf met oud en jonk.

• Moet ’n hart hê vir kleingroepbediening: omgeegroepe, jeugbediening en senior groepe.

• Moet bereid wees om huisbesoek, pastorale besoek en hospitaalbesoek te doen na behoefte.

3. Vergoeding: Onderhandelbaar met sinodale skaal as riglyn.

4. Huisvesting: Pastorie beskikbaar.

5. Aansoeke:

• U aansoek moet ’n volledige CV en minstens drie referente, asook kontaknommers insluit.

• Stuur asb u aansoek per e-pos aan ngsentraal@telkomsa.net
Maak asb seker dat u aansoek die kantoor bereik het.

• Daar mag van die kandidate wat die kortlys haal, verwag word om ’n persoonlike onderhoud met die pre-advies-kommissie te voer en ’n erediens waar te neem.

• Navrae: Kerkkantoor Ma-Vry 08:00 tot 13:00. Tel/faks: 018 484 3446 of ngsentraal@telkomsa.net Sel: 072 568 5835.

6. Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag, 21 September 2018.

7. Diensaanvaarding: Onderhandelbaar maar verkieslik so gou moontlik.

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.