SKDB MAATSKAPPY (MSW)

Vakature: Uitvoerende Hoof
17 September 2018

DIE POS:

Die geskikte kandidaat is ’n persoon met bestuurskundigheid en -ervaring en die vermoë om die korporatiewe hoofkantoor van 12 maatskaplike diensorganisasies in die welsynsektor te bestuur. Die sentrum funksioneer as ’n Christelike geloofsgebaseerde kerklike organisasie en die suksesvolle kandidaat moet kan inskakel by en hom/haar vereenselwig met die etos en kultuur van die organisasie.

KERNPOSVEREISTES:

 • Toepaslike universiteitsopleiding in mens- en bestuurswetenskappe. Toepaslike nagraadse kwalifikasies sal ’n sterk aanbeveling wees.
 • Bewese en toepaslike kennis en ervaring van organisasiebestuursfunksies ten opsigte van onder andere, menslike hulpbronne, finansies, fasiliteite en bemarking.
 • Fisiese en psigiese welstand.
 • Bewese rekenaarvaardigheid.
 • Goeie leiers- en kommunikasievaardighede asook taalvaardigheid.
 • Motorvoertuig-bestuurderslisensie en eie vervoer.
 • Suid-Afrikaanse burger.

DIENSVOORDELE:

 • Totale jaarlikse vergoedingspakket: Onderhandelbaar.
 • Vergoedingspakket sluit alle werkgewersbydraes in.
 • 30 werksdae vakansieverlof per jaar.
 • Siekteverlof: 60 werksdae in siklus van drie jaar.

DIENSAANVAARDING: Vanaf 1 JANUARIE 2019.

AANSOEK:

 • Aansoeke op voorgeskrewe vorm word ingewag tot en met 17 SEPTEMBER 2018.
 • Aansoekvorm en ander inligting kan verkry word by:
 • E-pos: skdbm@mweb.co.za
 • Tel: 012 460 2711
 • Aansoeke moet vergesel wees van ’n CV en dokumente soos aangedui op aansoekvorm en moet gestuur word aan: skdbm@mweb.co.za

ALGEMEEN:

 • Die aansoeker moet bereid wees om, indien die aansoeker die kortlys haal, psigometriese toetse af te lê.
 • Die werkgewer behou die reg voor om nie die vakature te vul nie.
 • Geen aansoekdokumente word teruggestuur nie.
 • Die aansoeker aanvaar dat die aansoek onsuksesvol was indien ’n diensaanbod nie voor of op 15 NOVEMBER 2018 ontvang is nie.