NG Elsburg-Suid

Vakature: Vastetermynpos vir leraar
Sluitingsdatum: 30 September 2018.

Die kerkraad van Elsburg-Suid wag in afhanklikheid aansoeke in vir die bostaande pos.

Gemeenteprofiel:

 • Ons is ’n klein gemeente geleë in Elsburg-Suid, Germiston, aan die oosrand van Gauteng.
 • Die gemeente bestaan uit ongeveer 301 belydende en 76 dooplidmate.
 • Ouderdomsgroep tussen 0 – 49 is tans 240.
 • Ouderdomsgroep 50 en ouer is tans 180.

Leraarprofiel:

 • Gelegitimeerdes van die NG Kerk wat ampspligte sal nakom soos omskryf, met Artikel 9 van die Kerkorde as riglyn.
 • Iemand wat ’n herder vir die gemeente kan wees en lief is vir huisbesoek.
 • Moet kan aanklank vind by bejaardes.
 • Moet ’n goeie motiveerder wees en passie vir nuwe uitdagings.

Pligte:

 • Soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde as riglyn.
 • Iemand wat ’n ouerwordende gemeente kan lei, met in agneming van veranderde demografie in die omgewing.
 • ’n Persoon wat onder leiding van die Heilige Gees, Skrifgetrou, dinamiese Woord bediening en prediking baseer op die gereformeerde leer.
 • ’n Persoon wat kan help om gemeentestrukture te vestig na die oorgangsfase wat die gemeente ondergaan het.
 • Pastorale ondersteuning en leiding en huisbesoeke.
 • Leiding en samewerking met die kerkraad en verskeie aksies in die gemeente.

Vergoeding en voordele:

 • Onderhandelbaar, met sinodale skaal as riglyn.
 • Moontlikheid van ’n eenslaapkamerwooneenheid.

Aansoek: Aansoeke moet vergesel wees van ’n volledige CV met die kontakbesonderhede van drie mees onlangse referente en kan gerig word aan die saakgelastigde by e-pos: ngkes@absamail.co.za

Kandidate op die kortlys moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud, en ’n moontlike preekgeleentheid.

Sluitingsdatum: 30 September 2018.

Diensaanvaarding: 1 Januarie 2019.

Dienstermyn: 2 jaar.

Navrae:

 • Ds Christo du Plessis (Konsulent) 082 902 1281
 • Dawie Brits (Leierouderling) 072 123 2261

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.