NG Gemeente Swellendam

Vakature: Medeleraar
Sluitingsdatum: 7 Oktober 2018

In biddende afhanklikheid van die Here, stel die kerkraad die bogenoemde vakature bekend.

Gemeenteprofiel:

’n Plattelandse gemeente, die derde oudste dorp in Suid-Afrika, geleë aan die voet van die Langeberg, in die Suid-Kaap met ± 1 343 belydende en ± 280 dooplidmate. Daar is ses plaaswyke waar hoofsaaklik met graan en vee geboer word. Binne die gemeente is daar ook laer- sowel as hoërskole, ’n aftree-oord en ouetehuise. Die gemeente word bedien deur twee leraars. Ons streef daarna om as ’n missionêre gemeente te funksioneer met sensitiwiteit en begrip vir die diversiteit van ons gemeenskap en om eenheid te bevorder. Die gemeente en die kerkraad het ja gestem vir die Belydenis van Belhar.

Die leraar:

Ons bid en vertrou dat die Here vir ons ’n leraar sal stuur met ’n passie en liefde vir God se werk en, omdat verhoudings vir ons belangrik is, verantwoordelikheid sal aanvaar vir die bediening aan alle gemeentelede en huisbesoek met entoesiasme sal doen.

Leraarsprofiel:

  1. ’n Gelegitimeerde in die NG Kerk.
  2. Artikel 9 van die Kerkorde dien as basis van die dienskontrak.
  3. Skrifgetroue, dinamiese en aktuele prediking.
  4. Waardering vir die gevestigde bediening, diversiteit en historiese agtergrond van die gemeente.
  5. Onderlinge verhoudinge bevorder en goed in spanverband werk.
  6. Met ten minste vyf jaar gemeente-ervaring.

Vergoeding:

’n Pakket met die sinodale vergoeding as riglyn, asook ’n pastorie.

Diensaanvaarding: 1 Januarie 2019 of so gou moontlik daarna.

Aansoekvorms is beskikbaar by die kerkkantoor: Mev Barbara du Toit, tel: 028 514 1225, e-pos: barbarangk@telkomsa.net en/of www.swellendammoederkerk.co.za

Navrae: Ds Gawie Gouws Maryna van Rensburg (Voorsitter – Pre-advies)

Tel: 028 514 3210 Tel: 028 514 1513

E-pos: gouwsg@gmail.com E-pos: daansdm@telkomsa.net

Sluitingsdatum: 7 Oktober 2018 (aansoeke moet vergesel wees van ’n volledige CV en kontakbesonderhede van minstens twee referente.) Aansoeke kan gerig word aan Die Voorsitter, Pre-advieskomitee, Voortrekstraat 7, Swellendam 6740.

(’n Kortlys sal saamgestel word en daar sal van leraars op die kortlys verwag word om, op die gemeente se koste, beskikbaar te wees vir ’n onderhoud met die pre-advieskomitee en om ’n preekbeurt in die gemeente waar te neem.

Die kerkraad behou die reg voor om nie net uit die aansoeke te beroep of enigsins ’n aanstelling te maak nie.)