NG Gemeentes Theunissen- en Theunissen-Wes

Vakature: Voltydse gekombineerde leraarspos
Sluitingsdatum: 7 Oktober 2018.

Die leraarsposte van die NG gemeentes in Theunissen het gelyktydig vakant geraak.

Die gemeentes wil graag die dienste van ’n daartoe geroepe leraar bekom vir die gelyktydige bediening van beide gemeentes.

Gemeenteprofiele:

Theunissen is ’n goedgevestigde, plattelandse boeregemeenskap, in die Vrystaat, geleë aan die R30, 100 km noord van Bloemfontein en 60 km suid van Welkom.

Theunissen-gemeente

Theunissengemeente bestaan uit 277 belydende en 58 dooplidmate en is in 1910 gestig. Die gemeente is verdeel in 14 wyke, waarvan vyf plaaswyke is.

Theunissen-Wes-gemeente

In 1962 is besluit dat Theunissen-Wes-gemeente gaan afstig van Theunissen-gemeente as gevolg van hoë lidmaatgetalle. Theunissen-Wes het in 2012 sy 50-jarige bestaan ge­vier. Die gemeente bestaan tans uit 223 belydende en 49 dooplidmate.

Die gemeente bestaan uit 10 wyke, waarvan vier plaaswyke is.

Die tehuis vir bejaardes, Huis Moria, vorm ook deel van albei gemeentes.

Leraarsprofiel:

Die volgende is vir die kerkrade van belang in geskikte aansoeke:

  • Aansoeker moet ’n gelegitimeerde leraar van die NG Kerk wees.
  • ’n Sterk gereformeerde teologiese uitkyk met besondere klem op die suiwerheid van die leer soos verwoord in die belydenisskrifte.
  • Leraarsverpligtinge moet volgens Art 9 van die kerkorde nagekom word.
  • Entoesiasme vir die opbou van die gemeente deur persoonlike kontak met lidmate, pastoraat en huisbesoek.
  • Die kandidaat moet geroepe voel vir die bediening in Theunissen.
  • Opregte liefde vir Jesus Christus, sy gemeente en sy koninkryk moet uitgestraal word.
  • Belange en werksaamhede van die gemeentes moet onderhou en uitgebou word.

Vergoeding:

Vergoeding is onderhandelbaar met sinodale skaal as riglyn. Ruim pastorie word ingesluit.

Aansoeke:

Aansoekvorm is beskikbaar by: ngktheunissen@absamail.co.za

Kantoornommer: 057 733 0164. Faks: 086 218 8924.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 7 Oktober 2018.

Navrae:

Andries Kriek Theunissengemeente: nkriek@vodamail.co.za Sel: 082 829 4277

Johan Stander Theunissen-Wes: johan.stander@hinterland.co.za Sel: 083 576 6239.