NG KERK WATERKLOOF (PRETORIA)

Vakature: Medeleraar
Sluitingsdatum: 26 September 2018 (17:00).

In biddende afhanklikheid van die Here, nooi die NG gemeente Waterkloof, alle gelegitimeerdes om aansoek te doen vir ’n medeleraarspos met ’n primêre fokus op jeugbediening (ouderdom 6-25 jaar).

Waterkloof-gemeente is 60 jaar oud en het ongeveer 1 050 lidmate en kinders. Die gemeente se tradisionele woongebiede is Nieuw Muckleneuk, Waterkloofrif en Waterkloof. Waterkloof is ’n geloofsgemeenskap binne die NG Kerkfamilie en is in die Ring van Pretoria-Oos. ’n Opsomming van ons kernwaardes kan op ons webwerf gevind word: www.waterkloofkerk.co.za

Persoonsprofiel:

• ’n Passie vir die Here, sy Koninkryk en kerk met spesifieke fokus op die jeug- en gesinsbediening.

• Aanwending van sy/haar gawes om die bestaande jeugbediening te begelei en uit te brei.

• Toepaslike kennis en vaardighede om die jeug te inspireer, te mobiliseer en toe te rus.

• Kreatiewe en innoverende denke en ’n persoon van integriteit.

• Vermoë om netwerke te vestig en huidige sosiale media kommunikasie en platforms uit te brei.

• Goeie interpersoonlike verhoudings.

Werksprofiel:

• Die heelhartige ondersteuning van die kernwaardes van die gemeente.

• Verantwoordelikheid vir die jeug- en gesinsbediening van die gemeente.

• Ander verantwoordelikhede sluit in: algemene bediening van belydende lidmate, bera­ding en ander kerklike sake.

• Dinamiese en aktuele prediking.

• Betrokkenheid by skole in die omgewing.

Ooreenkoms en vergoeding: Een jaar-kontrak met die vooruitsig tot die oorskakeling na ’n vastetermynaanstelling. Sinodale aanbeveling vir salaris en byvoordele sal as riglyn gebruik word.

Diensaanvaarding: 1 Januarie 2019.

Aansoeke en navrae:

• CV met gepaardgaande kort motivering en twee verwysings, moet gerig word aan:

Die Voorsitter van die Kerkraad NG Waterkloof.

• Aansoeke kan elektronies gestuur word aan die kerkkantoor by: ngkwater@yebo.co.za

• Vir navrae kontak Estelle van der Vyver, 012 460 3913.

Sluitingsdatum: 26 September 2018 (17:00)

Kandidate moet tot ’n onderhoud bereid wees, indien so versoek word. Indien u nie binne 14 dae na die sluitingsdatum terugvoer ontvang het nie, kan u aanneem dat u aansoek onsuksesvol was.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.