Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk

Vakature: Redakteur Kerkbode
Aansoeke sluit: 15 Oktober 2018

Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk, ’n afdeling van Bybel-Media, wag aansoeke in vir die voltydse pos van Redakteur: Kerkbode, die amptelike digitale en gedrukte nuuskanaal van die NG Kerk.

Die pos sal verkieslik in Pretoria setel.

Die posbekleër moet redaksioneel vaardig wees en oor bewese joernalistieke, taal- en skryfvaardighede beskik ten einde:

 • die nuuskanaal ’n spieël van en vir die kerk te laat wees
 • die amptelike standpunte van die Algemene Sinode te kommunikeer
 • die kerk te bedien met inligting, debatte/gesprekke en verhale van mense en gemeentes
 • nuusberigte en artikels in te samel en/of te skryf, te verwerk en te publiseer
 • vryskut medewerkers te werf en te bestuur.

Die posbekleër moet 

 • ’n toegewyde Christen en ’n meelewende lidmaat wees
 • teologies vaardig wees, met goeie begrip vir die rol van die kerk in die samelewing
 • tuis en onderlê wees in die landskap van digitale en sosiale media
 • strategiese leiding oor die impak van Kerkbode kan gee
 • op so ’n manier met die verskillende vertakkings en denkrigtings binne die kerk kan saamwerk dat hulle voel hulle hoort bymekaar
 • oor goeie kennis en begrip van die kerklike strukture en prosedures beskik, en lojaal wees daaraan
 • kreatief wees en innoverend kan dink
 • oor uitstekende menseverhoudings en bestuursvaardighede beskik en in staat om ’n span mense te bestuur.

Kandidate moet bereid wees om ’n persoonlikheidsevaluering en ’n vaardigheidstoets gedurende die keuringsproses te ondergaan.

Kandidate hoef nie noodwendig gelegitimeerde predikante van die kerk te wees nie, maar nie-gelegitimeerdes moet oor toepaslike tersiêre kwalifikasies beskik.

Vergoeding: Onderhandelbaar.

Aansoeke sluit: 15 Oktober 2018.

Diensaanvaarding: 1 Februarie 2019 of soos ooreengekom.

Navrae:

Rig u aansoek, saam met ’n bondige CV en dekkingsbrief waarin u aantoon hoe u aan die bostaande vereistes voldoen, per e-pos aan ds Leon Venter by leon@bmedia.co.za

Die direksie behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoekers te maak nie.