NG GEMEENTE HENTIESBAAI, NAMIBIË

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Onbepaalde termynpos vir leraar
Sluitingsdatum: 15 Desember 2018.

Hentiesbaai is ’n plattelandse kusdorpie 70 km noord van Swakopmund, met ongeveer 10 000 inwoners wat die Omdel-woonbuurt insluit.

Gemeenteprofiel: Hentiesbaai NG Kerk bestaan uit ongeveer 490 belydende en 27 dooplidmate. Die verspreiding tov ouderdomsgroepe behels die volgende:
• 0 – 49 is 90
• Ouer as 50 is 427

Leraarsprofiel:
Hierdie pos is vir ’n leraar met bedieningsbevoegdheid in die NG Kerk en wat die ampspligte sal nakom soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde. Dit sal van die leraar verwag word om die gemeente te kan lei tot realisering van haar visie en roeping; wat lidmate kan toerus, bou en lei om gawes te ontdek, sodat lidmate kan aanmeld vir diens in sy konink­ryk; wat verantwoordelik sal wees vir eredienste en kategese asook begrafnisse, doop en troues soos benodig. Die geskikte persoon sal bereid wees om huis-, sieke- en pastorale besoeke te doen.

Vergoedingstruktuur:
’n Vasgestelde pakket volgens sinodale skaal posgraad 8 asook ’n reistoelaag, mediese en pensioenvoordele word aangebied. Die gemeente voorsien gratis huisvesting met ander voordele onderhandelbaar.

Provisio: Die kerkraad behou die reg voor, sonder opgaaf van redes, om nie ’n beroep uit die aansoeke uit te bring nie.

Aansoeke: Alle aansoeke moet ’n volledige CV met ten minste drie verwysings met kontaknommers insluit. Leraars wat Namibiese burgerskap het; of wat bewys van permanente verbly kan toon; of wat tans elders woon, maar wat geregtig op burgerskap is op grond van eie of ouers se geboortereg in Namibië, sal voorkeur geniet.

Sluitingsdatum: 15 Desember 2018.

Diensaanvaarding: So gou moontlik.

Navrae:
Ds Christo van den Heever (Konsulent) +264 (0) 81 149 0402
Elze Erasmus (Voorsitter: Personeelkommissie) +264 (0) 81 404 8004
Corrie Theron (Gemeentebestuurder) +264 (0) 81 206 9123 / e-pos: ngkhbaai@iway.na