NG GEMEENTE SUIDKUS–AMANZIMTOTI

Leraar: Voltydse leraar onbepaalde termynpos
Sluitingsdatum: 21 Januarie 2019.

Here ons wil bid dat U vir ons ’n leraar sal stuur wat ons sal help om u koninkryk uit te bou in ons gemeenskap sodat u naam verheerlik kan word. Ons vra u leiding in afhanklikheid.

Gemeenteprofiel:
Die missie van die gemeente is om “’n Hawe vir Hulp en Hoop” in ons gemeenskap te wees. Die gemeente bestaan uit 1 500 belydende en 320 dooplidmate asook ’n tehuis vir bejaardes wat binne die gemeentegrense val. Die gemeente funksioneer op die liggaamsmodel met die klem op die bediening volgens die gawes van elke lidmaat. Die gemeente word deur twee leraars bedien waar een leraar binne die volgende ses maande aftree.

Leraarsprofiel:
Enige gelegitimeerde predikant van die NG Kerk met ’n liefde vir alle mense, wat geheg is aan die gereformeerde leer en met entoesiastiese prediking gebaseer op die Bybel, die boodskap kan bring met ’n familiebenadering aan alle ouderdomsgroepe.

Iemand wat verhoudings kan bou en leer en lewe by mekaar uitbring sodat geestelike groei kan gedy te midde van ons daaglikse lewe en werksaamhede.

’n Pastor wat verstaan dat mense kan kom aanklop vir hulp en leiding maar ook selfstandig kan uitgaan en uitreik in die samelewing.

’n Leraar wat met opgewondenheid ons kerk se Artikel 9 saam met die kerkraad sal uitleef.

Vergoeding:
Vergoedingspakket: R620 000,00 – R750 000,00 (TKVI) per jaar waarby behuising ingesluit is. Die pakket sal gestruktureer word volgens behoefte van leraar.

Aansoeke:
Stuur asseblief u aansoek en CV met melding van huidige posvlak en TKVI asook twee referente aan: Die Skriba, NG Kerk Suidkus, Posbus 583, Amanzimtoti 4125.
E-pos: info@ngsuidkus.co.za

Navrae: Peet van Zyl, kerkraadvoorsitter by 083 305 0884 of
kerkkantoor: Marietjie du Preez by 031 903 6567 / 903 8248.

Sluitingsdatum: 21 Januarie 2019.

Diensaanvaarding: 1 Julie 2019.

’n Kortlys sal saamgestel word en daar sal van die kandidate op die kortlys verwag word om ’n onderhoud met die kerkraad te voer en ’n preekbeurt waar te neem.

Die kerkraad behou die reg voor om sonder opgaaf van redes nie ’n aanstelling/­beroep uit enige van die aansoekers te doen nie.