NG Kerk Pretoria-Oos (Ooskerk)

Medeleraarspos: Ooskerk met fokus op familie-en-deernisbediening
Aansoeke sluit Vrydag, 15 Februarie 2019.

Gemeenteprofiel:
Die kerkraad van die Ooskerk (NG Kerk Pretoria-Oos) wag aansoeke in vir die pos van medeleraar. Die Ooskerk is geleë in die ou Ooste van Pretoria, op die rand van Sunnyside. Ons gemeente is wyd versprei oor hoofsaaklik Pretoria en die groter Tshwane metropool. Ongeveer 65% van die gemeente is onder die ouderdom van 45. Weeklikse kontak met die gemeente vind hoofsaaklik plaas op Sondae, asook met ’n kleiner aantal lidmate tydens weeklikse geleenthede. Daarom werk die Ooskerk se huidige bedienings filosofie hoofsaaklik vanuit die aanbiddingsgeleenthede (eredienste) as die kern van waar uit alle ander bedieninge behartig word.

Die gemeente het jong, werkende lidmate, gesinne met klein kinders, skoolgaande jeug en ook ouer lidmate wat deel vorm van die Ooskerk. Die Ooskerk het ongeveer 3 000 lidmate en drie voltydse leraars poste. ’n Aantal leraars wat elders werksaam is, is ook aan die Ooskerk gekoppel.

Leraarsprofiel:
Die kandidaat moet:
• hom/haar kan vereenselwig met ’n gereformeerde spiritualiteit en teologie
• ’n sensitiwiteit en waardering vir ’n eietydse kontemplatiewe spiritualiteit hê
• toepaslike teologiese kennis hê en in staat wees om met jonger generasies, gesinne asook ouer lidmate te kommunikeer en verhoudings te bou
• bereid wees om leiding te neem in die gemeente se gesinsbediening
• bereid wees om leiding te neem in die gemeente se deernisbediening
• oor ’n passie vir liturgie en prediking beskik
• bekend wees as iemand wat in ’n spanverband met medeleraars kan funksioneer
• ’n fyn aanvoeling vir die estetiese hê en tog bereid wees om vernuwend en kreatief te
dink
• ’n goeie begrip en aanvoeling hê vir die verstaan van sosiale media, kommunikasie en ’n aanlyn teenwoordigheid
• beskik oor ’n sensitiwiteit vir geslag- en kultuurgelykheid, oop en nie-veroordelend wees.

’n Volledige posprofiel en pro-forma aansoek kan aangevra word by info@ooskerk.org.za

Vergoeding: Onderhandelbaar, met sinodale skaal as riglyn.

Aansoek en navrae:
Aansoeke sluit Vrydag 15 Februarie 2019.
Vir navrae kontak asb die kerkkantoor by 012 344 1950 of die leraars: Paulus Burger 082 578 5157 of Marina Strydom 084 800 8931 tydens kantoorure, of stuur ’n e-pos na info@ooskerk.org.za

Aansoeke en CV’s moet gerig word aan: Die voorsitter van die kerkraad van die Ooskerk en kan gestuur word na info@ooskerk.org.za Kandidate moet tot ’n onderhoud, preekgeleentheid en psigometriese battery bereid wees, indien so versoek word.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.