NG GEMEENTE FORT BEAUFORT

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature vir ’n leraar (Onbepaalde termyn)
Sluitingsdatum: Vrydag, 22 Februarie 2018 om 18:00.

Fort Beaufort is geleë in die skilderagtige Katriviervallei van die Amatoladistrik in die Oos-Kaap, 215 km van Port-Elizabeth en 140 km van Oos-Londen. Die gebied is bekend vir sy sitrus- en avokadoproduksie, terwyl ons ook veeboere het.
Die gemeente het ’n kruisvormige bediening. Ons volg die dienende en selfopofferende Here Jesus Christus in ons bediening en lewe na.

Voltydse leraarspos:
Die gemeente het ’n vakature vir ’n leraar in ’n onbepaalde termynpos.

Leraarsprofiel:
• Die leraar, ’n gelegitimeerde van die NG Kerk, volg Jesus Christus entoesiasties, het die Here en sy kerk lief, en dien graag
• Die leraar ontsluit gawes in ander, skep ’n sterk bedieningspan en handhaaf ’n fasiliterende leierskapstyl
• ’n Entrepreneur wat oor grense kan uitreik en ook die bestaande lidmate bedien
• Fokus op geestelike groei en die skep van nuwe geloofsgemeenskap
• Sluit jongmense en skoolkinders in, veral ook in die erediens
• Vorm netwerke met ander kerke in die gemeenskap om Christelike eenheid te bevorder
• Artikel 9 van die Kerkorde (2015) vorm die basis waarop die pligte beskryf word.

Vergoeding:
Die Totale Koste van Indiensname (TKVI), wat na gelang van die leraar se behoeftes gestruktureer kan word, beloop R325,000 per jaar. Bykomend hiertoe word gratis huisves­ting in ons pastorie, asook toelae vir billike gebruik van telefoon, internet, water en elektrisiteit voorsien.

Aansoeke:
Aansoeke geskied deur middel van u CV met ’n dekbrief waarin u u aansoek vir hierdie gemeente motiveer. Die kontakbesonderhede van twee referente moet verskaf word.
• E-pos vir indien van aansoeke: fb@ngkok.co.za
• Aansoekers moet beskikbaar wees vir evaluering.

Sluitingsdatum: Vrydag, 22 Februarie 2018 om 18:00.
Die suksesvolle kandidaat sal verkieslik so gou as prakties moontlik diens kan aanvaar.

Navrae:
Uittredende gemeenteleraar: Willem Wiid, sel 071 866 0771, e-pos wiidwillem@gmail.com
Voorsitter kerkraad: Jacobus le Roux, sel 083 469 9517, e-pos leroux@vox.co.za

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit een van die aansoekers te maak nie.