NG Gemeente Makwassie

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 15 Maart 2019.

In biddende afhanklikheid van die Here, is die kerkraad van Makwassie wagtend op die aansoek ’n gelegitimeerde leraar/proponent van die NG Kerk wat geroepe voel tot die bediening in Makwassie.

Gemeenteprofiel: Makwassie is ’n klein plattelandse dorpie in die Noord-Wes. Die gemeente bestaan hoofsaaklik uit boerdery en delwerybedrywighede. Omliggend is goeie skole beskikbaar.

Pligte: Volgens Artikel 9 van die Kerkorde.

Vergoeding: Onderhandelbaar.

Verblyf: Ruim pastorie beskikbaar.

Aansoeke: Leraars wat in die pos belangstel, word versoek om die volgende aan die kerkraad voor te lê: ’n tersaaklike CV, kontakbesonderhede van twee referente. Onderhoude mag met kandidate gevoer word.
As u aansoek per pos stuur merk koevert. – Vertroulik: Aansoek
Posadres: Posbus 20, Makwassie 2650.
E-pos: ngmakwassie@lantic.net

Sluitingsdatum: 15 Maart 2019.

Navrae: Dr Poena van der Merwe (konsulent) 082 445 3742
Wiltie van Wyk (Hoofouderling) 083 236 7467

Die kerkraad hou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.