NG GEMEENTE PIET RETIEF

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Voltyds-onbepaalde medeleraarspos
Sluitingsdatum: 28 Februarie 2019

Die kerkraad van die NG gemeente Piet Retief wag tans aansoeke in met die oog op die vul van die vakature wat aan die einde van Februarie 2019 ontstaan weens die emeritaat van een van die huidige twee leraars.

Gemeenteprofiel:
Hierdie gemeente van die Oostelike Sinode is ’n vernuwende, harmonieuse plattelandse gemeente in ’n skilderagtige oostelike hoek van Mpumalanga, ’n bosbouarea reg langs KwaZulu-Natal wat ook bekend is vir sy hoë mielie-opbrengs. Die gemeente se 752 belydende en 202 dooplidmate het ’n eweredige ouderdomsverspreiding. Die plaaslike laer- en hoërskool is van ’n baie hoë standaard.

Leraarsprofiel:
Die gemeente het die behoefte aan ’n jong, dinamiese, Geesvervulde leraar wat met passie en kreatiwiteit, maar ook skrifgetrou en met sensitiwiteit vir die gereformeerde belydenis en spiritualiteit, al die pligte volgens Artikel 9 van die Kerkorde kan en wil uitvoer. Die suksesvolle kandidaat sal, benewens die pastorale sorg van die helfte van die gemeentewyke, ook spesifiek vir die jeugbediening verantwoordelikheid neem.

Vergoeding:
• Die sinodale riglyne sal as uitgangspunt geneem word.
• Die gemeente beskik oor ’n ruim, moderne pastorie waarin die suksesvolle kandidaat gaan woon.

Aansoeke:
Aansoeke, gerig aan Die Voorsitter van die Pre-advieskommissie, geskied deur middel van u CV (hoogstens drie A4-bladsye) met ’n dekbrief waarin die motivering vir die aansoek uiteengesit word. Die name en kontakbesonderhede van drie referente moet ook ingesluit word. Stuur dit asseblief voor 28 Februarie 2019 per e-pos na reikop@telkomsa.net Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en die waarneem van ’n preekbeurt in die plaaslike gemeente.

Kontakpersone:
• Saakgelastigde: Mev Sirita Smit, 017 826 3687
• Medeleraar: Dr Hancke van Blerk, 079 872 4829

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie uit een van die aansoeke
’n aanstelling te maak nie.