NG GEMEENTE AMSTERDAM (MPUMALANGA)

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Leraar
Die sluitingsdatum vir aansoeke is 28 Februarie 2019.

Die kerkraad wag in afhanklikheid van die Here aansoeke in vir hierdie pos:

Gemeenteprofiel:
Die gemeente se visie is: Soos ons Here Jesus Christus wil ons ook dien.
Die NG gemeente Amsterdam is ’n plattelandse gemeente met al die uitdagings wat klein gemeentes bied. Die gemeente is byna 110 jaar oud en het 121 belydende en 28 dooplidmate.
Die volgende bedieningsareas is fokuspunte vir die gemeente:
• Konsolidering en uitbou van die gemeente.
• Leiding tov goeie en vernuwende liturgie.
• Aandag aan die jeug, in besonder ook jeugbegeleiding van die laerskool.
• Bediening aan bejaardes.
• Verhoudinge in die gemeente.

Leraarsprofiel:
• ’n Lewende, persoonlike verhouding met God Drie-enig.
• Gelegitimeerde van die NG Kerk.
• Goeie beplanningsvaardighede in die bestuur van die gemeente.
• Sterk menseverhoudinge, insluitende die motivering en versorging van lidmate.
• ’n Aanvoeling vir die behoeftes van die jeug en bejaardes.
• Kreatiwiteit en die neem van inisiatief.
• Goeie kommunikasievaardighede.
• Moet in spanverband kan werk.
• Pastorale leierskap.
• Uitvoering van die normale pligte van ’n leraar (Artikel 9) in die platteland.

Vergoeding en voordele:
Die vergoedingspakket sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word, met kerf 6 van die Algemene Sinode se skaal as riglyn. ’n Pastorie en ander standaardvoordele is beskikbaar.

Beroepingsproses:
’n Gestruktureerde keuringsproses sal gevolg word. Aansoekers moet ook beskikbaar wees vir ’n onderhoud en moontlike preekbeurt.

Aansoeke:
Belangstellendes moet ’n volledige CV (nie langer as vier bladsye nie) asook die name en telefoonnommers van minstens twee referente per e-pos stuur aan die kontakpersone hieronder. Die betrokke persone kan ook met navrae gekontak word. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 28 Februarie 2019.
Louis Botha : 071 673 9499
E-pos : nkomobdy@gmail.co.za
Jaap Naudé : 082 789 4510
E-pos : admin02@bonnieb.co.za
Kerkkantoor: (kantoorure) : 08:00-12:00 Dinsdae tot Vrydae
Telefoon : 017 846 9302
E-pos : ngkamsterdam@gmail.com