NG Kerk Piet Plessis

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Die kerkraad van NG gemeente Piet Plessis wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos.

Vakature: Voltydse vastetermyn leraarspos
Sluitingsdatum: 30 April 2019.

Gemeenteprofiel:

Piet Plessis is ’n plattelandse gemeente met twee preekpunte in die Ring van Mafikeng, Noordwes, wat uit boere bestaan. Die ring val binne die Noord-Kaaplandse Sinode. Dit is ’n harde wêreld met grondpaaie, afstande is ver en daar moet soms in die aande gery word. Piet Plessis is ongeveer 100 km vanaf Vryburg en 70 km vanaf Stella. Albei dorpe het laer- en hoërskole met koshuise.

Piet Plessis is ’n woondorpie met twee goeie winkels, koöperasie en ’n baie goeie laerskool. Die skool word beman deur die skoolhoof en drie personeellede asook voorskoolse opleidingsklasse.

Die gemeente bestaan uit 45 gesinne waarvan 85 belydende en 22 dooplidmate is. Die gemeente se ouderdomme wissel van jonk tot pensioenarisse.

Leraarprofiel:

Enige gelegitimeerde predikant van die NG Kerk wat die Woord suiwer bedien en passievol is oor die evangelie, is welkom om aansoek te doen.
Die leraar moet deel word van die gemeentefamilie in die gemeenskap; moet goeie menseverhoudinge hê en moet huisbesoek belangrik ag.

Pligte:

 • Soos omskrywe in Artikel 9 van die Kerkorde.

Vergoeding en voordele:

 • Volgens sinodale skaal as riglyn vir kerf 1-5.
 • Pastorie is gratis beskikbaar.
 • ’n Gemeentevoertuig word voorsien.
 • Pensioenfondsbydrae en mediese subsidie word voorsien soos bepaal deur die reglement.

Aansoek:

 • Belangstellendes kan per e-pos aansoek doen by ngkpp@xsinet.co.za
 • ’n Volledige CV moet die aansoek vergesel, asook referente met kontakbesonderhede.
 • Kandidate kan op die gemeente se onkoste genooi word vir ’n preek en onderhoud.

Sluitingsdatum: 30 April 2019.

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik.

Dienstermyn: Vir drie jaar, daarna onderhandelbaar.

Navrae:

 • Ds Willem Vermaak (konsulent): 082 379 1658
 • Oudl Henk Seevinck: 082 338 8436
 • Mev Susan Bester: 082 342 9259.