Oor stryd en Lydenstyd

Die amptelike persverklaring wat hieronder ingesluit word, is nie 'n nuusberig deur Kerkbode nie. Die persverklaring word in sy geheel hier gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk.

“Wat ons in Jesus Christus aan mekaar verbind, is veel groter as dit  waaroor ons van mekaar verskil.”

So lui die boodskap wat leiers pas in die Hoëveld-sinode van die NG Kerk aan alle gemeentes in die sinodale gebied uitgestuur het.

“…in hierdie Lydenstyd word ons opnuut daaraan herinner dat Hy ons deur sy dood aan die kruis ten spyte van ons verskille tot één nuwe mensheid en één liggaam verenig het,” luidens die verklaring deur onder andere dr André Bartlett, voorsitter van dié sinode met sy 117 gemeentes en meer as 71 000 belydende lidmate van Alberton tot Delmas, van Standerton tot Turffontein.

Hieronder volg die volledige pastorale brief.

Pastorale brief aan die gemeentes van die NG Kerk, Sinode Hoëveld, Maart 2019

Die afgelope paar jaar was ’n baie onstuimige tyd in die NG Kerk, onder andere vanweë diepgaande meningsverskille oor die beoordeling van selfdegeslagverhoudings.

Die 2015-besluit van die Algemene Sinode het gelei tot talle appelle, beswaarskrifte en gravamina, ’n buitengewone Algemene Sinode in 2016 wat die vorige besluit met ’n ander een vervang het, ’n uitgerekte hofsaak en uiteindelik ’n hofuitspraak enkele weke gelede wat die 2016-besluit ongeldig verklaar het en die 2015-besluit herstel het.

Die hof het in sy uitspraak op twee dinge gewys: eerstens, dat die kerk  in 2016 sy eie kerkordelike reëls oortree het in die wyse waarop die 2015-besluit herroep is, en tweedens, dat die kerk strydig met die grondwet van die land opgetree het deur regte wat hy voorheen aan van sy lidmate toegeken het, terug te neem.

Ná besinning het die Algemene Sinodale Moderamen (ASM) op sterk aanbeveling van die Algemene Taakspan Regte (ATR) besluit om nie teen die uitspraak van die hof te appelleer nie, maar te berus by die stand van sake soos wat dit nou is.

Ons wil graag die hoop uitspreek dat hierdie besluit van die ASM tot ’n groter mate van rustigheid kan aanleiding gee, nie omdat ons ons onderlinge verskille onder die mat invee nie, maar omdat ons ooreenkom om meer verdraagsaam en respekvol met hierdie verskille om te gaan.

As leierskap van die Hoëveld-sinode onderneem ons om ruimte te skep vir al ons lidmate, predikante en gemeentes om volgens eie oortuiging te handel . Ons verbind ons ook daartoe om te verseker dat die manier waarop ons ons verskille oor hierdie en ander sake hanteer, nie verder aanleiding gee tot onnodige polarisasie en verdeeldheid nie, maar eerder sal lei tot meer onderlinge begrip en eensgesindheid.

Wat ons in Jesus Christus aan mekaar verbind, is veel groter as dit  waaroor ons van mekaar verskil.  Hy is ons vrede. En in hierdie Lydenstyd word ons opnuut daaraan herinner dat Hy ons deur sy dood aan die kruis ten spyte van ons verskille tot één nuwe mensheid en één liggaam verenig het (Ef 1: 14-16).

Sinodale Dienskommissie (SDK)
17 Maart 2019

Lees ook: Kerksaak: Lees volledige uitspraak hier