NG Gemeente Drie Riviere, Vereeniging

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Deeltydse leraarspos (Vastetermynkontrak)
Sluitingsdatum: Vrydag, 24 Mei 2019 om 12:00.

Die gemeente maak in biddende afhanklikheid bogenoemde vakature bekend wat vanaf 1 Oktober 2019 gevul moet word.

Gemeenteprofiel:
Drie Riviere-gemeente is ’n voorstedelike gemeente in Vereeniging met 537 belydende en 62 dooplidmate. Die mediaanouderdom van die belydende lidmate is 60 jaar. Daar is drie aftree-oorde binne die gemeentegrense. Tydens ’n brugbedieningsfase is die aard en missie van die gemeente omskryf as ’n senior gemeente wat voluit bedien en kinders bederf. Dis dus ’n dubbele fokus op die meerderheid ouer lidmate en op ’n kleiner getal kinders.

Leraarsprofiel:

  • Persoon moet verkieslik ’n emeritusleraar of ouer as 55 jaar wees, en onder 70 jaar, met steeds ’n passievolle uitlewing van sy/haar roeping.
  • Op kreatiewe wyse die pligte van Art 9 van die Kerkorde kan uitvoer.
  • Dinamiese en Skrifgetroue prediking met optimum gebruik van multimedia.
  • Menseverhoudinge kan bou en onderhou, ook deur huis- en siekebesoek te doen.
  • Sensitiewe pastor met ’n liefde vir die geestelike versorging van ouer lidmate, én ’n aanvoeling vir kinderbediening.
  • ’n Passie vir missionale bediening en uitreik na ons wêreld se gesondheid en redding
  • 25Leierskap wat mense saamneem, iemand wat voor loop en voor bly.

Praktiese reëlings:
Die leraar moet bereid wees om in Vereeniging te woon, of drie dae per week en drie Sondae per maand na Vereeniging te reis (oornaggeriewe word verskaf).

Vergoeding:
Sal met die suksesvolle kandidaat beding word, vergelykbaar met 50% van sinodale skaal, en dekking van billike reis- en verblyfkoste volgens persoonlike omstandighede.

Aansoeke:
Aansoeke (bestaande uit ’n volledige CV en met besonderhede van drie referente) moet per e-pos gerig word aan die NG gemeente Drie Riviere by die volgende adres: kantoorng3r@mweb.co.za
Aansoekers wat die kortlys haal, sal gekontak word vir ’n onderhoud en preekbeurt.
Navrae kan gerig word aan leierouderling Neels van der Merwe by 066 285 2832, of brug­leraar dr Henk Gous 083 267 0108.

Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag, 24 Mei 2019 om 12:00.