NG Gemeente Paardekraal-Monument

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Medeleraar (Voltyds – onbepaalde termynpos)
Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Mei 2019.

Alle gelegitimeerdes van die NG Kerk, tussen die ouderdom van 30 en 45 jaar, word genooi om aansoek te doen vir die vakante medeleraarspos by Paardekraal-Monument.

Gemeenteprofiel
Die gemeente is in die Sinode Goudland (voorheen Wes-Transvaal), is gestig in 1953 en het tans ongeveer 750 belydende en 130 dooplimate. Die kerkgebou is geleë in Monument-uitbreiding van Krugersdorp aan die Wes-Rand van Gauteng. Die gemeente bedien die Monument- en Noordheuwelwoonbuurte van Krugersdorp, asook verskeie lidmate bui­te die oorspronklike gemeentegrense.

Dit is ’n goedgevestigde gemeente wat funksioneer as ’n geloofsfamilie wat lief is vir God, mekaar en ons naaste, soos vervat in ons roepingstelling: “Ons, klein en groot, is geroep om God saam te aanbid, te groei in navolging van Christus en in sy koninkryk te dien”. Ons glo dat ons nie ter wille van onsself hier is nie, maar ter wille van die gemeenskap waarbinne ons graag die beeld van Christus wil uitdra.

Meer inligting is op ons webblad beskikbaar by www.ngpaardekraal.co.za

Leraarsprofiel

  • Entoesiastiese, Skrifgetroue en aktuele Woordverkondiging.
  • Sterk onderlê wees in pastorale sorg.
  • Passie vir verantwoordbare en aktiewe betrokkenheid binne die gemeenskap om lidmate te begelei tot hul missionale roeping in die gemeenskap.
  • Beskik oor die gawes om gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk en hulle daarin te ondersteun.
  • Beskik oor leiers- en bestuursvaardighede om bogenoemde bedieninge te laat vlot.
  • Kan in spanverband op verskillende vlakke met medegelowiges saam werk tot eer van God, en gemaklik met mense van verskillende ouderdomsgroepe omgaan.

Werksprofiel

  • Ooreenkomstig die inhoud van Artikel 9 van die Kerkorde en die bedieningsvereistes
    van die gemeente.

Vergoedingspakket

Die totale koste van indiensneming (TKVI) is onderhandelbaar, met insluiting van ’n gepaste behuisingstoelaag.

Aansoeke

Belangstellendes word versoek om ’n volledige CV met drie persone as verwysings, wat maklik gekontak kan word, per e-pos saam met die skriftelik gemotiveerde aansoek aan die skriba te stuur by: ngpaardekraal@gmail.com

Daar mag van die kandidate op die finale kortlys verwag word om ’n persoonlike onderhoud met die pre-advieskommissie te voer.

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie noodwendig ’n aanstelling uit die aansoeke te maak of die pos te vul nie.

NAVRAE

Voorsitter: Pre-advieskomissie, Johan Ainslie by 011 954 1013, e-pos ainsjj@gmail.com of kontak die skriba by 011 954 4301, per e-pos by: ngpaardekraal@gmail.com

Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Mei 2019.